SAĞIRLAR KONFEDERASYONU

ANA TÜZÜK

BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1             

KONFEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ

Konfederasyonun adı “Sağırlar Konfederasyonu”dur. Konfederasyonun logosu Kitap sayfası şeklinde, her sayfa aralığında insan şeklinden oluşup bunlar federasyonları belirtir ortadaki Konfederasyonu sembolize eder, hepsi birlikte sağırların hep birlikte bilgiye erişimini simgelemektedir.

Konfederasyonun kısa adı sonra genel kurulla belirlenecektir.

Merkezi Ankara olup, adres değişimi yetkili makamlara gerekli bilgiler verilerek yapılabilir.

MADDE 2

TANIMLAR

İşbu tüzükte geçen tanımlar:

 • Sağır                                      : İşitme kaybı 55 dB (Desibel) ve daha yukarı şiddette sesleri duyamayan bireylerdir.
 • Ağır işiten                             : İşitme kaybı 45-54 dB arası sesleri duyamayan bireyleri ifade eder.
 • İşitme ve Konuşma engelli : İşitme kaybı değerlendirilmesi olmaksızın sağır ve ağır işiten bireyleri ifade eder.
 • Dernek                                  : Konfederasyon üyesi Federasyonlara üye olan derneklerdir.
 • Federasyon                          : En az 5 işitme engelli derneğinin birleşmesiyle kurulan federasyonlardır.
 • Konfederasyon                    : Sağırlar Konfederasyonu’dur.

MADDE 3

KONFEDERASYONUN AMACI

Sağırların ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki vb. hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi; maluliyetleri nedeniyle faydalanamadıkları bilinçlenme ve erişebilirlik haklarının sağlanması konusunda çalışan federasyonlarla koordineli olarak, Türkiye’yi bağlayan ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde temel hak ve hürriyetlerden toplumun diğer fertleriyle eşit olarak faydalanabilmeleri amacıyla gereken araştırma, girişim ve çözüm başvurularının yapılması,

Maluliyetlerinin sebep olduğu yıkıntıdan onları kurtarıp, topluma faydalı birey haline gelmeleri amacıyla ulusal ve uluslararası gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve istişare yaparak sağır camiasına faydalı sonuç verecek çalışma ve uygulamaların ülkemizde de uygulanması amacıyla projeler üretilmesi,

En başta sağırların bireysel eğitimi olmak üzere, işaret dili, aile eğitimi, çoklu sakatlığı olan sağırların eğitimi ve bireysel rehabilitasyonu gibi konularda ihtisas sahibi sağırlar yetiştirip eğitmenlik ve uzmanlıklarından faydalanılması,

Dökümante edilmediği için yıldan yıla kaybolan işaret dilinin; konuşma dili yanı sıra ihtisas konularına göre dokümantasyonu, mühendislik, tıp, hukuk ve edebiyat işaretlerinin toparlanması, konuşulan Türkçede karşılığı bulunmamakla birlikte özgün işaret dilindeki diyalektiklerin de dökümante edilerek öğrenilmesinin sağlanması,

Çocuk geliştirme ve gençlik faaliyetlerinde üye federasyonların yanı sıra bu konuda faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, uluslararası kurumlar ile işbirliği yapılarak koordineli olarak sağırların gençlik teşkilatlarının gençlik faaliyetlerinde öncü kuruluş olarak yurt çapında yaygınlaştırılması,

Sağırların spora yönlendirilmesi amacıyla küçük yaştan başlayarak çeşitli spor dallarının öğretilmesi, sağırların sevdiği, benimsediği sporu yapmalarının sağlanması, bu konularda eğitilmeleri, sağırlara yönelik ulusal ve uluslararası spor müsabakaları tertiplenmesi,

Sağır kadınların haklarını korumak, onları bilinçlendirmek, bu konuda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve projeler üretmek, bu amaçla kurulu ve kurulacak federasyonlarla bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak.

Yaşlı sağırların toplumsal faaliyetlere katılmasını sağlamak, onları korumak ve gözetmek amacıyla organizasyonlar yapmak, ilgili kurumlarla işbirliğine girmek.

Sağırların bilgi ve haklarına erişebilmeleri amacıyla ilgili bakanlıklar, medya ve iletişimle ilgili kurumlarla işbirliği yaparak sağır toplumunun bilgi ve toplumsal ve yaşamsal haklarına erişebilmelerini sağlamaktır.

MADDE 4

ÇALISMA KONULARI

 1. Birleşmiş Milletler teşkilatı ve alt kurumları tarafından sağırlara sağlanan uluslararası hakların ülkemiz sağırlarının faydalanımına açılmasını gerçekleştirir.
 2. Sağırlarla ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlara asli veya birleşik üye olarak katılıp ortak amaçlar doğrultusunda çalışmaların gerçekleştirilmesi için işbirliği yapar, ortak projeler üretir, toplantı, panel ve sempozyumlar yapar.
 3. Türk sağırlarının eğitimi konusunda faaliyet gösteren uluslararası sağır üniversitelerinden anaokullarına kadar her türlü eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak ülkemiz sağırlarının eğitim seviyesini uluslararası seviyeye çıkarma amacıyla işbirliği yapar, başarılı olan uygulamaların ülkemizde de gerçekleşmesi amacıyla ilgililer nezdinde başvurular yapar.
 4. Eğitimdeki yetersizlikler ve kapasite kullanamama nedeniyle sağır nüfusunun ancak %5’i okuduğunu anlayabilmektedir. Bu okuryazarlık oranının artırılması konusunda medya ve dijital ortamda altyazı, özel eğitim kanalları ve/veya işaret eğitimi ile okuryazarlık eğitimi birlikte verilerek okuduğunu anlama kabiliyetlerinin geliştirileceği ortamlar hazırlar.
 5. Toplumumuzda tüm sağırlar; işitme engelliler başlığıyla tek kefeye konduğundan ağır işiten, yarı sağır ve tam sağır arasında potansiyel ve eğitilebilirlik konularında ciddi farklar olması nedeniyle tam sağırlar birçok konuda mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için araştırmalar yapar, yaptırır, çalışmalar yapar, ortak çalışmalara katılır.
 6. Genç sağırların kültürel eğitimleri ve sporu tanıyıp sevmeleri, diğer sağırlarla tanışıp kaynaşmaları amacıyla çocuk kampları, gençlik kampları, dinlenme ve kaynaşma kampları organize eder. Yurt dışındaki benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla ortak kamplar düzenler, gençleri yurt içi ve yurt dışı kamplara gönderir, yurt dışındaki çeşitli ülkelerden farklı kültürde sağırları davet eder.
 7. Sağırların ihtiyaç duyduğu işitme cihazı, uyarı cihazı, konuşma ve okuma test vb. teknolojik araç ve gereçleri, yurt içinde yaptırır veya yurt dışından temin eder, ücretli veya ücretsiz dağıtımını doğrudan ve/veya üye federasyonlar aracılığıyla yapar.
 8. Her yaş gurubundan sağırların eğitimi için gereken materyalleri hazırlar, hazırlatır, bedeli karşılığı veya bedelsiz dağıtır.
 9. Amacının gerçekleşmesi için şirketler, iktisadi teşekkül, vakıf kurar, kurulu şirketlere veya vakıflara katılır, ortaklık eder.
 10. Sağırların ekonomik, toplumsal, kültürel, mesleki vb. yaşantılarının iyileştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasına; mevzuatta var olan engellerin kaldırılmasına, yapılmış hukuksal düzenlemelerin uygulanmasına çalışır,
 11. Sağırların sorunları ve çözüm yolları hususunda halkı aydınlatma ve kamuoyu oluşturulması için çalışmalar yürütür, ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar düzenler, Web sitesi ve kendi dijital eğitim, tanıtım portalını kurar, çalışır, çalıştırır.
 12. Sağırların maddi ve manevi her çeşit istismarını önlemek, toplumsal onur ve saygınlığını korumak ve yükseltmek için çaba harcar.
 13. Yurt içi ve yurt dışında Sağırların kültürel faaliyetlerine katılır, diğer ülkelerin katılımıyla etkinlik, sempozyum, yarışma, özel spor müsabakaları, festival vb. faaliyetler organize eder.
 14. Sağırların okul öncesinden başlayarak her yaş grubunda, her düzeyde ve her çeşit eğitim-öğretim, rehabilitasyonu ve bakımının sağlanması ve ülkemizdeki sağırlarla ilgili politikaların oluşturulması için gerekli çalışmaları yapar, kendi başına veya diğer STK’lar, üst birliklerle birlikte münhasıran sağırlara hizmet verecek Okul öncesi eğitim kurumları, anaokulları, ilk ve ortaokullar, lise ve meslek liseleri gibi örgün eğitim kurumları açar, işletir, eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunur.
 15. Konfederasyonun amaç ve çalışmalarını kamuoyuna duyurmak, üye federasyonlar arasında iletişimi sağlamak amacıyla her çeşit süreli ve/veya süresiz yayını çıkarır, yayınlar. Bu doğrultuda bilgi teknolojilerinden yararlanır, görsel ve basılı ulusal ve yerel medya kurar, internet üzerinden yayınla interaktif bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapar.
 16. Sağırların istihdamlarının sağlaması, kamu ve özel sektörde istihdam konusundaki yasal düzenleme ve uygulamalarının denetlenmesi, istihdama yönelik politikaların geliştirilmesi için çalışmalar yürütür.
 17. Sağırların kültürel sportif etkinliklere katılımını özendirir; kültürel, sportif ve dinlenme amaçlı kamp ve tesislerinden yararlanma olanaklarını yaratır.
 18. Üye federasyonların, proje ve çalışmalarını önem ve öncelik sırasına göre olanakları ölçüsünde destekler ya da kaynak bulur.
 19. Konfederasyon çalışmaları için gerekli taşınır-taşınmaz malları edinir, tahsis alır, satın alır veya satar; kiralar veya kiraya verir; bağış kabul eder veya bağışta bulunur; gereksinmesi halinde borçlanır.
 20. Konfederasyon amacını gerçekleştirmeye yönelik her konuda araştırma ve çalışmalar yapar. Bu doğrultuda bizzat faaliyet göstereceği gibi üye federasyonları görevlendirir, çalışmalarını yönlendirir. Komisyonlar, komiteler, bilim, strateji, AR-GE, istişare, danışma, onur vs. kurulları oluşturabilir.
 21. Yurtiçindeki veya yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği yapabilir veya onlara katılabilir. Platformlar ve üst birlikler kurar veya kurulmuş olanlara katılır. BM, AB, G7-G20, İKÖ, WFD gibi kuruluşlara akredite olabilir, toplantılarına katılabilir, gözlemci/danışman NGO statüsü edinebilir. Yönetim kurulu kararıyla Türkiye’de ve Uluslararası alanda istediği ve gerekli bulduğu yerlerde temsilcikler açabilir, temsilciler atayabilir
 22. Üye federasyonların çalışmalarını izler, eşgüdüm içinde çalışmalarını sağlar ve denetler.

BÖLÜM 2

KONFEDERASYON ÜYELİĞİ VE ÜYELİKTEN AYRILMA

MADDE 5

KONFEDERASYON ÜYESİ

Konfederasyon üyeleri; Sağırlara hizmet amacıyla kurulmuş ve üye derneklerinde gerçek üyelerinin yarıdan fazlası işitme engellilere yönelik faaliyette olan federasyonlar konfederasyona üye olabilir.

MADDE 6

KONFEDERASYONA ÜYELİK

Konfederasyona üye olmak isteyen federasyon bir dilekçeyle Yönetim Kuruluna başvurur. Dilekçesiyle birlikte aşağıdaki belgeleri de verir:

 • Federasyon Ana Tüzüğü
 • Genel Kurul kararı, federasyon yönetim kurulunun genel kuruldan aldığı yetkiyle katılma  işlemleriyle ilgili yönetim kurulu kararı,
 • Konfederasyon yönetiminde federasyonu temsil edecek başkan veya vekilinin yetkilendirildiğine dair karar,
 • Giriş kayıt ücretini Konfederasyon hesabına ödediğini gösterir belge.

Kurucular hariç, yukarıdaki belgeleri tamamlayan adayın durumu, Teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı tarafından incelenip Yönetim kurulu toplantısına sunulmak üzere hazır edilir.

Başvurunun incelenmesi tamamlandıktan sonra durum, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapılacak olanYönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır. Üyelik Yönetim Kurulu’nun kabulünden itibaren geçerlidir.

Üyeliğe kabul edilmeyenlere Yönetim Kurulu kararı ve giriş kayıt ücreti kararın alındığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde iade edilir.

MADDE 7

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE TESCİL İSLEMLERİ

A – Üyelerin hakları:

•  Delegeleri aracılığıyla Konfederasyon organlarına katılmak ve bu organlarda görev almak,
•  Konfederasyonca yürütülen çalışmalardan yararlanmak,
•  Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen şekiller çerçevesinde Konfederasyon çalışmaları hakkında bilgi edinmek, belgeleri yerinde incelemek, görüş ve eleştirilerde bulunabilmek,

B – Üyelerin yükümlülükleri:

 1. Konfederasyon Tüzüğüne ve yetkili organları tarafından alınacak kararlara uymak,
 2. Mali yükümlülüklerini usulüne uygun yerine getirmek,
 3. Konfederasyon Yönetim Kurulu’nun yazılı istemine bağlı olarak kendi çalışmaları hakkında en az yılda bir kez rapor vermek,
 4. Tüzüğün 5. Maddesi’ndeki hükümlerin uygulanması için, gerekli üye kütüklerini oluşturmak ve yapılacak denetimlerde, incelenmesine olanak verecek biçimde hazır tutmak,
 5. Genel kurullarının yeri, tarihi, saati ve gündemini, varsa genel kurullarıyla ilgili belgeleri 15 gün önce Konfederasyon başkanlığına iletmek.
 6. Genel kurulu izleyen 30 günlük süre içinde genel kurul tutanağını, hazirun listesini, federasyonun organlarına ve üst kurul delegeliklerine seçilenleri gösterir Genel Kurul Sonuç Bildirimini (Ek-3 formu), federasyonu temsile yetkili yöneticilerin imza örnekleriyle birlikte göndermek.
 7. Konfederasyon delegeliğinden ayrılanları Konfederasyon Genel Kurulu’ndan otuz (30) gün önce Konfederasyon merkezine yazıyla bildirmek.

MADDE 8

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Konfederasyon üyeliği aşağıdaki şekillerden her biri ile sona erer:

 1. Üyelikten çıkma: Üye, her zaman yönetim kuruluna bir dilekçeyle yapacağı başvuru ile üyelikten ayrılabilir. Dilekçe ile birlikte, başvuru sahibinin genel kurul ve uygulamaya dair yönetim kurulu kararlarının bulunması zorunludur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

 • Tüzüğün 5. ve 6. maddelerinde yazılı koşulları yitirdiği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üye, eksikliği gidermesi ve gerekli uyarlamayı yapması konusunda üç (3) aylık süre verilerek yazılı olarak uyarılır. Verilen süre içerisinde öngörülen biçimdeki düzeltmeyi yapmayan veya eksikliği gidermeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 • Tüzüğün 3. ve 4. maddeleri ile yetkili organlarca alınan kararları ihlal eden üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 • Üyenin bildirim tarihinden itibaren itiraz etmesi halinde üyelikten ihraç kararı askıya alınır ve durum Konfederasyon Genel Kurulu’nda kesin karara bağlanır.
 • Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi: Bir yönetsel ya da yargısal kararla tüzel kişiliği sona erdirilen üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer ve durum Yönetim Kurulu kararı ile saptanır.
 • Üyelikten çıkan veya çıkarılan federasyonların delege olup konfederasyon organlarında seçilerek veya atanarak almış oldukları görevleri federasyonlarının çıkma veya çıkarılma tarihinde sona erer.

Üyeliği sona eren tüzel kişiler, üyelikte bulunduğu sürenin bütün maddi yükümlülüklerini ve borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

3 BÖLÜM

KONFEDERASYON ORGANLARI

MADDE 9

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Genel Kurul, Konfederasyonun en yetkili organıdır, Genel kurul aşağıdaki katılımcılardan oluşur.

 • Konfederasyon yönetim ve denetim kurulu asil üyeleri,
 • Oy hakkı olmaksızın Konfederasyon Onur Üyeleri, protokol misafirleri, Danışmanlar ve organ görevlileri,
 • Her üye her federasyon on beş (15) delege ile temsil edilir.

Üyeler, Konfederasyon delegelerini genel kurullarında seçerler.  Aksi takdirde delegelikleri iptal edilir.

Eski delegelerin görevi üye federasyonlar tarafından yeni delegelerin bildirilmesiyle sona erer.

Genel Kurul tarihinden otuz (30) gün öncesine kadar her hangi bir biçimde görevinden ayrılan delegenin yerine yeni delegenin bildirilmesi gerekir.

MADDE 10

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL OLUŞUMU

 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü takdirde yapılır.
 2. Genel kurul, delegelerin beşte biri (1/5)’in yazı ile yaptığı çağrı üzerine toplanacağı koşullarda, son genel kurula katılan
  delegeler toplantıya davet edilir.
 3. Toplantıya çağırma yetkisi Konfederasyon yönetim kuruluna aittir, bu görev on beş (15) gün içinde yapılmadığı
  takdirde denetim kurulu toplantıya davet duyurusu yapabilir.

MADDE 11

ÇAĞRI YÖNTEMİ

 1. Genel Kurula katılma hakkı kazanan delegelerin listesi, üye federasyonlara toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önce yazılı olarak gönderilir.
 2. Genel Kurulun günü, saati, yeri ve gündemi, toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önce delegelere yasa ve yönetmelikte yer alan yöntemlerden biri ile duyurulur.
 3. Aynı duyuruda yeter sayısı olmadığı için toplantının yapılamaması halinde nisapsız yapılacak ikinci toplantının günü, saati ve yeri de belirtilir.
 4. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.
 5. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa durum geri bırakılma sebepleri de
 6. belirtilerek ilk toplantı için uygulanan yöntemle duyurulur. Geri bırakılan bu toplantının geri bırakma tarihinden başlayarak
 7. en geç altı (6) ay içerisinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 8. Genel Kurul, toplantıya Konfederasyon Yönetim veya Denetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim veya Denetim
 9. Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa yasa ve yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

MADDE 12

TOPLANTI ŞEKİL VE ZAMANI

 1. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.  Olağan toplantı, üç (3) yılda bir Nisan ayı içerisinde yapılır.
 2. Olağanüstü toplantılar, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun ya da Konfederasyon delegelerinin en az beşte biri
 3. (1/5)’in yazılı istemi üzerine, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile en geç bir ay içerisinde toplanır.

MADDE 13

TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, katılma hakki bulunan delegelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmamış ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları asil üye sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 14

TOPLANTININ YAPILIŞ YÖNTEMİ

 1. Genel Kurul, toplantı çağrı ilanında belirtilen gün, saat ve yerde toplanır.
 2. Genel Kurula katılacak delegeler, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş görevlilere resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerini göstererek, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler.
 3. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise toplantı Konfederasyon Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
 4. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilerek Genel Kurul Divanı oluşturulur.
 5. Toplantının yönetimi, Divan Başkanı veya yardımcısına aittir. Mazereti halinde Divan Başkanı’nın belirleyeceği divan üyesi devam ettirir.
 6. Divan yazmanları toplantı tutanaklarını düzenler; tutanaklar, tüm Divan üyelerince birlikte imzalanarak toplantı sonunda, eklenecek diğer belgelerle birlikte Genel Kurul’da yeni seçilen veya Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştiren Konfederasyon Başkanı’na verir.
 7. Divan Başkanı bu tutanakları saklamaktan ve en geç yedi (7) gün içinde yeni seçilen Konfederasyon Yönetim Kurulu’na teslim etmekten sorumludur.
 8. Genel Kurulda tüm anlatımlar işaret diliyle yapılır, duyanlar için işaret dili çevirmenleri bulundurulur.

MADDE 15

GÜNDEM, KARAR ALMA YETER SAYISI VE SEÇİMLER

 1. Genel Kurul toplantısında çağrı ilanında belirtilmiş gündem maddeleri görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri (1/10)’un yazılı istemi halinde gündeme ilave yapılması zorunludur.
 2. Her delegenin bir oy hakki vardır ve oyunu kendisi kullanır. Seçimler dışındaki oylamaların gizli veya açık oylama biçimine Divan Yönetimi karar verir.
 3. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Ancak tüzük değişikliği ile ilgili kararlar Genel Kurul üye tam sayısının üçte ikisi (2/3)’in hazır bulunduğu toplantıda, katılan delegelerin üçte ikisi (2/3)’in onayı ile alınır.
 4. Divan Heyeti; seçimleri kendisi gerçekleştireceği gibi, Genel Kurul kararıyla seçimlerde aday olmayan delegeler arasından gösterilecek en az üç (3) delegenin seçimiyle oluşturulan bir Sandık Kurulu tarafından da yürütülebilir. Sandık Kurulu yöntemi ile seçimlere girilmesi halinde, Kurul kendi içinden bir başkan seçer.
 5. Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek organların seçimi gizli oy, açık sayım yöntemiyle yapılır.
 6. Konfederasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini gösterir liste veya listeler Genel Kurula okunarak ilan edilir ve onayına sunulur. Birden fazla listenin olması halinde farklılık geometrik şekillerle veya farklı renkte oy pusulalarıyla gösterilir, hangi sekil veya rengin hangi listeyi temsil edeceği başkan adayları tarafından belirlenir.
 7. Bu şekilde kesinleşen listeler, yeteri miktarda bastırılır, Konfederasyon mührü ile işaretlenerek oy pusulası haline getirilir. Listeler üzerinde karalama, yazı veya şekille işaretleme yapılmaz, bu biçimde değiştirilmiş oy pusulaları geçersiz sayılır.
 8. Delegeler, seçimlerde resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerini Divan Yönetimine veya Genel Kurul tarafından seçilmiş, Sandık Kurulu’na gösterdikten sonra cep telefonlarını teslim eder, oy pusulasını sandığa atar, oyunu kullandıktan sonra oy listesini imzalayıp cep telefonunu alarak görevini tamamlar.
 9. Seçimlerin tamamlanmasından sonra, sayım sonucu bir tutanakla tespit edilir, Divan Başkanı veya Sandık Kurulu Başkanı tarafından ilan edilir.

MADDE 16

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır.

 1. Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarını görüşerek ibra etmek, tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 2. Konfederasyon organlarını seçmek.
 3. Ulusal ve uluslararası kuruluşlara katılmaya veya ayrılmaya karar vermek, bunlarla ilgili işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
 4. İhtisas Komisyonlarının, Danışmanların raporlarını görüşmek, gerekli görülen hallerde araştırma ve inceleme komisyonları kurmak. Gerekli görülmesi halinde çeşitli konularla ilgili komisyonlar kurmak, bu komisyonların raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.
 5. Konfederasyon tüzüğünü değiştirmek,
 6. Genel Kurul gündeminde öngörülen konularda karar almak, kamuoyuna açıklama yapmak sonuç bildirisini onaylamak.
 7. Konfederasyonun amaçları doğrultusunda gerekli görülen taşınmaz malların alınıp satılmasına karar vermek veya bu konularda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.
 8. Borçlanma yöntemlerinden hangilerinin kullanılacağına karar vererek bu konuda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,
 9. Konfederasyon Yönetim ve Denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerinden hangilerine ücret verileceğini; İstihdam edilecek personele ve Genel Kurulca belirlenen Konfederasyon yöneticilerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları belirlemek.
 10. Konfederasyonun feshine karar vermek.
 11. Mevzuatta belirtilen diğer görevleri, yerine getirmek.

MADDE 17

KONFEDERASYON BAŞKANI SEÇİMİ,

 • Başkan adayları Konfederasyonun Genel kurul toplantısından bir ay önce adaylık başvuru yazısı ile konfederasyon sekreterliğine başvurması gereklidir.
 • Genel Kurul üyelerinin istemesi halinde başkanlık seçimi, Yönetim Kurulunun seçiminden ayrı yapılır. Bu durumda seçimi kaybeden adayların Yönetim Kurulu üyeliği için yeniden listelere girerek seçime katılma hakları vardır.

MADDE 18

KONFEDERASYON BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Konfederasyon Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır;

•  Konfederasyon’ un tüzel kişiliğini temsil eder

•  Denetleme Kurulu dışındaki tüm Konfederasyon organlarına, komisyon ve kurullarına başkanlık eder ve toplantıya çağırır.

•  Gerekli hallerde üye federasyon yönetim kurul ve genel kurul toplantılarına katılır.

•  Konfederasyon adına kamuoyuna ve basına açıklamada bulunur.

•  Yönetsel konularda genel sekreter ile, mali konularda mali sekreter ile birlikte imza atar.

•  Yönetim Kurulu veya Yürütme Kurulunca kararlaştırılan ve federasyonların denetimi amacıyla oluşturulan komisyon ve kurullara başkanlık eder.

•  Yürütme Kurulunda yer alan Başkan Yardımcılarından birini, yerine vekil olarak atar. Vekil olarak atanan Başkan Yardımcısı; Başkanın yazılı bildirimde bulunarak geçici süreyle görevden ayrıldığı veya görevini yapmasına engel olacak nitelikte belgeli mazeretinin bulunduğu veya ölümü halinde Başkanın görevlerini üstlenir.

•  Yönetim kurulunun saptayacağı miktarda avansı üzerinde bulundurur ve bundan harcama yapar.”

MADDE 19

YÖNETIM KURULUNUN OLUŞUMU

Yönetim Kurulu;

 1. Yönetim kurulu asil üyeleri: Genel kurulca seçilen Konfederasyon Başkanı, üç (3) Başkan Danışmanı, on bir (11) Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Mali Sekreter, Koordinatör olmak üzere on dokuz (19) kişi’den oluşur.
 2. Genel Kurulda seçimle göreve gelen işbu Yönetim Kurulu asil üyelikleri için dokuz (9) da yedek üye seçilir.
 3. Yönetim Kurulu, Konfederasyon Başkanı tarafından en geç on beş (15) gün içinde toplantıya çağrılır.
 4. Yönetim Kurulu ilk toplantısında Yürütme Kurulu’nu oluşturur ve Yönetim Kurulu toplantı takvimini belirler.

MADDE 20

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR ALMA YETER SAYISI

 1. Yönetim Kurulu ayrı bir çağrıya gerek olmadan iki (2) ayda bir belli gün ve saatte aksine bir karar olmadıkça Konfederasyon merkezinde olağan toplantısını yapar.
 2. Olağan toplantıların yeri ve zamanı toplantı tarihinden en az yedi (7) gün önce üyelere ulaşacak şekilde gönderilir.
 3. Genel Sekreterlikçe toplantı gündemine ilave maddeler varsa üye federasyonlara ve yönetim kuruluna sorulur, ilave gündem maddeleri eklenmiş toplantı gündemi toplantıdan iki (2) gün önce Yönetim kurulu üyelerine duyurulur, Toplantı başlamadan önce Başkan tarafından gündeme girecek ve çıkacak maddeler müzakere edilir, son şeklini alan gündem üzerinden toplantı açılır.
 4. Toplantı hazırlanan gündeme göre yapılır, gündem dışı konuşma ve tartışmalara izin verilmez.
 5.  Olağanüstü toplantı çağrısı; Başkanın, Denetim Kurulu Başkanının veya en az üç (3) Yönetim Kurulu üyesinin yazılı istemi üzerine Başkan tarafından yapılır. Taleplere rağmen başkan süresi içerisinde çağrıyı yapmazsa, Genel Sekreter çağrıyı yapmakla yükümlüdür. Olağanüstü toplantılar, olağan toplantı şekline tabidir. Olağan ve olağanüstü yönetim kurulu toplantıları kayıtlı e-posta adresleri ve elektronik imzakullanılarak elektronik ortamda da yapılabilir.
 6. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır.

Ancak;

•  Üye federasyonları mali yükümlülük altına sokan kararlar Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla,

•  İktisadi işletme kurulması ve/veya mevcut işletmenin yönetmeliğinin değiştirilmesi ile, Bir üyenin üyelikten ihracı konularındaki kararlar yönetim kurulu üye tam sayısının dörtte üçü (¾)’nün kabulüyle, karar alınır. Kesirler tama iblağ edilir.

Alınan kararlar üye federasyonlara karar tarihinden itibaren on beş (15) günlük süre içerisinde bildirilir.

MADDE 21

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, konfederasyonun yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini kanuna ve konfederasyon tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

Konfederasyonun münferiden temsil ve ilzamı görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

•  Konfederasyon çalışmalarının Tüzüğe, Genel Kurul kararlarına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli kararları almak ve uygulamaları için yürütme kuruluna ve ilgili birimlere talimat vermek ve denetlemek,

•  Federasyonların üyelik başvurularını görüşerek karara bağlamak,

•  Tüzüğe göre koşulları oluştuğunda üyelikten çıkarma kararlarını almak,

•  Amaca uygun taşınır mal almak, satmak veya kiralamak; her türlü tahsis ve bağışı kabul etmek veya bağışta bulunmak, Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde borçlanmak,

•  Gerekli gördüğü konularda komisyonlar, danışma kurulları gibi çeşitli organlar kurmak, bunlar için görevliler ya da danışmanlar atamak, bu organların çalışma biçim ve kurallarına yönelik yönetmelikler hazırlamak,

•  Genel Kurul gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak,

•  Yürütme Kurulunun olağan toplantı aralıklarını tespit etmek,

•  Konfederasyonun yıllık çalışma programını, çalışma raporlarını, bütçesini ve bilançosu ile gelir gider hesaplarını hazırlayıp Genel Kurula sunmak,.

•  Zorunlu görülen defterler ile gerekli görülen yardımcı defterleri tutmak,

•  Uygun görülen uluslararası kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, Konfederasyon amaçları doğrultusunda çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve konfederasyonu bu kuruluşlarda temsil etmek veya temsil edecek Yönetim Kurulu üyesini belirlemek,

•  Konfederasyon çalışmalarıyla ilgili her çeşit harcamaya karar vermek,

•  Çalışmalar için gerekli personelin nitelik ve sayısını belirlemek, Genel Kurulda alınan karar doğrultusunda ücret artışlarını  uygulamak, ekonomide meydana gelen olağanüstü gelişmeler nedeniyle Genel Kurul kararlarının ücret artışlarını yetersiz kıldığı durumlarda Bütçe kalemleri arasında aktarma yapmak suretiyle ortaya çıkan sorunu aşmak,

•  Federasyonların mali ve yönetsel denetimini yapmak, gerekli hallerde eksiklerinden tamamlanması için federasyonları uyarmak,

•  Tüzüğün gerektirdiği diğer görevleri yapmaktır.

MADDE 22           

YÖNETİM KURULUNUN TAMAMLANMASI

 • Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma halinde yedek üyeler göreve çağırılır. Yazılı olarak izin almadan veya mazeret beyan etmeden üst üste iki (2) olağan toplantıya, ya da, bir yıl içerisinde yapılan toplantıların üçte biri (1/3) ine katılmayan veya temsilcisi bulunduğu federasyonla üyelik ilişkisi sona eren Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.
 • Yönetim Kurulu asil üyeleri yarıdan aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir (1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde delegelerden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hâkimliği tarafından delegeler arasından atanacak 3 kişilik bir heyete bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırma görevi verilir.

MADDE 23

YÜRÜTME KURULU

 • Konfederasyon Yürütme Kurulu, Konfederasyon Başkanı, Konfederasyon Başkan Yardımcılarından biri, Genel Sekreter veMali Sekreter’den oluşur, en az üç (3) kişi ile toplanır.
 • Yönetim Kurulu ihtiyaca göre, başka danışmanlıklar ve sekreteryalar ihdas edebilir. Ancak, bunlar Yürütme Kuruluna dâhil değildir.
 • Yürütme kurulu; Başkan aracılığıyla, görüntülü ve yazılı olarak dijital ortamda sürekli toplantı halinde sayılır. Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve bu kararlara aykırı olmayan günlük isleri yürütür.

MADDE 24


BAŞKAN DANIŞMANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Genel Başkan tarafından konfederasyonun çalışmalarına  katkı sağlamaları amacıyla görevlendirilen kişilerdir. Başkan en çok üç kişiyi genel kurulda oylamayla seçilip kabul edilerek başkan danışmanı olarak görevlendirebilir.
 • Genel Başkan ihtiyaç duyduğu her konuda çalışmalar yaptırmak amacıyla, yeteri kadar uzman kişileri danışman olarak atayabilir. Belirleyeceği gündeme göre çalışmalar yapar, yetkili organlarca alınacak kararların altyapısını oluştururlar,
 • Bu şekilde bilgi ve tecrübelerinden yararlanılma amacıyla çalışmak için danışmanlar, yönetim kurulunun bir parçası olarak konfederasyonun çalışmalarına katkıda bulunur, toplantılara katılabilir, genel başkanın faaliyetlerde etkin olarak katılmasını ve donatılmasını sağlar.

MADDE 25

ONURSAL ÜYELİK

 • Sağır toplumuna ve konfederasyonun amaçlarına üstün hizmet ve faydası bulunan kişilere konfederasyon yönetim kurulu kararıyla onursal başkan veya onursal üyelik ünvanı verilir.

MADDE 26

GENÇLİK ve SPOR’DAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Yurt çapında, çeşitli yaş guruplarından genç sağırları gençlik kamplarında ağırlayarak birbirlerini tanıyıp önce sağır toplumuyla kaynaşmalarını sağlamak,
 • Sağır çocukların, kamplarda genel kültür, temel işaret dili, resim, heykel becerilerini artırma amacıyla yarışmalar düzenlemek, eğitim tercihlerine yol göstermek,
 • Genç ve fiziği müsait olan Sağırların sporu tanıması amacıyla gençlik kamplarında basit spor karşılaşmaları organize etmek, başarı ve kabiliyetlerine göre spor branşlarını belirlemelerine yardımcı olmak,
 • Uluslararası kamplara katılmak, yurdumuzda uluslararası katılımcıların katılacağı kamplar düzenlemek.
 • Federasyonlar ve derneklerde Gençlik ve Spor faaliyetlerine yönelik organlar kurulmasına önayak olmak,
 • Ulusal ve Uluslararası gençlik kuruluşlarında, organizasyonlarında Türk sağırlarının katılımı ve temsili için gereken tüm işlemleri gerçekleştirir,

MADDE 27

TİD (Türk İşaret Dili) ve TERCÜMANLIK KONULARINDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

Geçmişi yüzyıllar öncesine giden Türk işaret dilinin özgün yapısı ve grameri bozulmadan kullanılması ve korunması birincil hedeftir, bu doğrultuda;

 • Türk işaret dili ile ilgili her türlü faaliyetlere katılıp dil üzerinde değişikliklerin sadece geliştirmeye yönelik ve Türk diline uyumlu yönelik çalışacak bir ekip kurar,
 • Eğitimdeki zafiyet nedeniyle geçen zaman içinde unutulan kaybolan işaretlerin tespiti ve kayıtlara girmesi amacıyla çalışır,
 • Eğitimde işaret dilinin yaygınlaşması için girişimlerde bulunur, eğitimcilerin doğru işaretleri öğrenmesi amacıyla uygun materyali hazırlar,
 • Dilbilimcilerle işbirliği yaparak TİD grameri kılavuzu hazırlanması amacıyla ihtisas ekipleri kurar, kurulu komisyonlara katılır, yasal düzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunur,
 • Tıp, Hukuk, Ticari, Teknik, Fizik, Kimya vb özel konuların işaretlerini tekrar canlandırıp kullanılması konusunda ekipler kurar,
 • Tercümanların doğru işaretleri doğru yerlerde kullanması, kendi görüşlerine göre konuyu değiştirmelerini önleme amacıyla Tercüman kurum ve kuruluşlarına tavsiye ve yönlendirmelerde bulunur,
 • Tercümanlık etiği ve kuralları için sağır toplumunun ihtiyaçlarına uygun yönetmelikler hazırlar, yönetmeliklerin yasallaşmasına çalışır,
 • Türk işaret dilinin Sağırların yasal ana dili olması konusunda kanuni girişimleri yapıp diğer ülkelerde sağlanan hakların ülkemizde de sağlanmasına çabalar.

MADDE 28

SANAT, KÜLTÜRDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Sağırların Tiyatro, Pandomima, Mim, Folklor konularında faaliyetlerini organize eder, Federasyonlarda bu faaliyetlerin yaygınlaşması ve üye derneklerin tanıtımı yanı sıra sağırların toplum içine çıkması için en önemli araç olan bu faaliyetlerin yaygınlaşması amacıyla çalışır,
 • Sadece sanat ve kültür amaçlı kurumlar oluşturmaya çalışır,
 • Ulusal ve uluslararası festivallere katılım amacıyla bölgesel ve genel yarışmalar düzenler, derece alanların ödüllendirilmesini ve daha geniş yarışma ve organizasyonlara katılımlarını sağlar.

MADDE 29

EĞİTİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Eğitimdeki eksiklikleri tespit edip alınacak önlemler ve uygulanacak politikalar hakkında yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
 • Sağırların yükseköğretime erişebilmeleri amacıyla gereken politikaları sağlamaya çalışır,
 • Sağırların Yüksek Lisans, Master, Doktora ve daha üst eğitimleri almaları konusunda manevi destek yanı sıra Burs ve maddi destek sağlanması, mezunların eğitimde görev alması konusunda üye federasyonlar yanı sıra vakıf ve kamu kuruluşlarından burslar teminine çalışır.
 • Sınavlarda sağırların kendi dilleriyle yeteneklerinin belirlenmesi konusunda yasal girişimleri yapar.
 • İstihdam konusunda sağırların meslek eğitiminin onların anlayabileceği ve eğitilebileceği yöntemlerle yapılması konusunda girişimlerde bulunur.

MADDE 30

ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

•  Konfederasyonla federasyonlar arasındaki koordinasyonu sağlar, faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna rapor verir,

•  Federasyonlar ve Derneklerin Kadın hakları, Gençlik, Spor ve sanat organizasyonları oluşturması konusunda eksiklikleri ve yasal düzenlemeleri yapmalarına rehberlik eder,

•  Ülkemizin her bir ilinde bir sağır derneği, gençlik organizasyonu, sanat derneği, spor kulübü veya sağırlara yardımcı olma amacıyla faaliyette bulunmayı gerçekleştiren en az bir dernek kurulmasına çalışır,

•  Konfederasyonun ve üye federasyonların örgütlenmelerini geliştirici çalışmalar yapar, Federasyonların ve Federasyona üye derneklerin projelerini, gelişmelerine yardımcı olacak faaliyetlerini koordine eder.

•  Üye federasyonların genel kurullarını izler, Divan tutanaklarını ve tüzük gereği alınması gereken kayıtları toplar,

•  Üyelik başvurularını, düşme şartlarının oluşup oluşmadığını ve üyelikten çıkma taleplerini inceleyerek Yönetim Kuruluna sunar,

•  Federasyonların üst kuruluşlar, bakanlıklar, yasal düzenlemeler, başvurularının sonuçlanması konularıyla ilgili bilgileri toplar ve Konfederasyonla Federasyonlar arasında bilgi akışı sağlar.

•  Üye federasyonlar ve delegeler arasında ilişkileri takip eder ve yürütür,

•  Üye kayıt defterini tutar,

•  Konfederasyon adına halka yönelik yapılacak çeşitli organizasyonları hazırlar,

•  Alanıyla ilgili yazışmalara Başkanla birlikte imza koyar.

MADDE 31

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

•  Sağırların hak ve özgürlüklerine ilişkin uluslararası alandaki gelişmeleri izler, gerekli gördüğü belge ve çalışmalar konusunda Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.

•  Sağırlar ve diğer alanlardaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri kurar ve geliştirir.

•  Üye olunması düşünülen uluslararası kurum, kuruluş ve platformlar hakkında bilgi toplar, Yönetim Kuruluna rapor sunar.

•  Üye olunan uluslararası kurum, kuruluş ve platformların çalışmalarını izler, yeni gelişmelerin, hakların ve özgürlüklerin ulusal mevzuata uyarlanması ve uygulanması için çalışmalar yapar.

•  Uluslararası düzeydeki toplantıları izler, katılır veya katılacak kişi(ler) için Yönetim Kuruluna öneri sunar, uluslararası toplantıların hazırlıklarına katılır.

•  Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

MADDE 32

HUKUK İLİŞKİLERİ, İDARİ VE MALİ İŞLERDENSORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

•  Sağırlarla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı tarar, uygulanmayan veya eksik uygulanan konuları tespit eder,

•  Sağırlarla yönelik mevzuata ilişkin öneriler oluşturur, takip edilecek yöntemleri belirler,

•  Sağırların haklarını sınırlayan mevzuatla ilgili konularda yargı yoluna başvurulması için Yönetim Kuruluna görüş sunar,

•  Konfederasyona karşı açılmış veya Konfederasyonun açacağı davaları izler ve Yönetim Kuruluna rapor verir,

•  Alanıyla ilgili yazışmalara Başkanla birlikte imza koyar.

MADDE 33

MEDYA, BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

•  Konfederasyon çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için yazılı / görsel basın ve Web sitesi, paylaşım platformları vb. dijital ortamlarda, sürekli tanıtım ve açıklama yapar, ilişkiler kurar.

•  Konfederasyonun amaçlarını, çalışmalarını ve kampanyalarını tanıtmak amacıyla ilgili başkan yardımcılarıyla işbirliği halinde       konferans, panel, basın toplantısı, radyo televizyon programları, yazı dizileri, bültenler, broşür, kitap ve bunun gibi etkinlikler yürütür ve süreli yayınlar, çıkartır.

•  Konfederasyon Başkanın talimatı veya ilgili başkan yardımcılarının istemi üzerine çeşitli kuruluşlarla Konfederasyon etkinliklerine ilişkin işbirliği olanaklarını araştırır ve ilişki kurar.

•  Sağırlarla ilgili tanıtıcı dijital materyalin hazırlanması, web sitesi ve diğer yayın organlarında yayınlanması konularını koordine eder, sağır haklarına ilişkin olarak konferanslar, paneller, sempozyumlar vb. yöntemlerle, dijital, görsel ve yazılı basında yapılacak programlarla ilgili materyal oluşturur.

•  Alanıyla ilgili yazışmalara Başkanla birlikte imza koyar.

MADDE 34

TEKNOLOJİ VE ERİŞEBİLİRLİKTEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

•  Konfederasyonun yüksek teknolojiden yararlanarak sağırların hayat standartlarının yükseltilmesi için gerekli olan çalışmaları yapmak.

•  Ulusal ve Uluslararası sahada araştırmalar yaparak sağırların bilgiye ve hayata gerektirdiği her türlü ihtiyaca erişe bilirliklerinin yüksek standartlarda sağlanabilmesi için çalışmalar yapar.

•  Yurtdışında üretilen teknolojilerin ve teknolojik ürünlerin Türkiye’ye getirerek sağırların kullanımına sunmak gerekli gördüklerini Türkiye’de üretmek, ortak Ar-Ge çalışmaları yapmak imal etmek ve dağıtmak.

MADDE 35

FEDERASYONLARLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Üye Federasyonlara üye derneklerde bulunan sağırların ortak sorunlarını toparlamak, Federasyonların çözemediği konuları Konfederasyon yönetim kuruluna iletmek,
 • Yerel işaret dili ile ilgili araştırma ve çalışma yapan sağırları ve tercümanları belirlemek, onların çalışmalarını geliştirmesi amacıyla Konfederasyon yönetimine bilgi vererek destek sağlamak,
 • Hevesli sağır ve normal bireylerin ileri seviye TİD ve Uluslararası işaret dili eğitim kurslarına katılmaları amacıyla isim, adres vs. bilgileri toplamak kayıt altına almak.
 • Eğitimle ilgili yetersizlikleri giderme amacıyla derneklerin bulunduğu illerde yapılabilecek kurs, panel, çalıştay, sempozyum vb. etkinlikler için önerilerde bulunmak federasyonları aracılığıyla konfederasyonla iletişim kurmak.
 • Federasyonların veya derneklerin toplum tarafından tanınması amacıyla dernekler tarafından kendi illerinde festival, tiyatro, pantomim folklor gösterileri düzenlenmesi amacıyla dernekleri bilgilendirmek,
 • Gençlik, spor ve kültür faaliyetleri hakkında dernekleri bilinçlendirmek, gençlerin faaliyetlere katılması amacıyla tanıtım toplantıları yapmak, ebeveynleri ziyaret ederek bilinçlenmelerini sağlamak.
 • İşitme cihazı, ses uyarı sistemleri, sağırlara yönelik yardımcı cihaz, ses ve konuşma simülatörü vb. sistemleri federasyonları aracılığıyla üye derneklere tanıtıp kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, üyeleri arasında bu tür cihazları üreten sağırların işlerini geliştirmesi amacıyla Konfederasyon tarafından desteklenmesini sağlamak,
 • Konfederasyonun yapacağı etkinlikleri federasyonlara üye dernekler aracılığıyla tabana yaymak, toplumun katılımını ve bilgilenmesini sağlamak,
 • Üye Federasyonların ve üye derneklerin hazırlamayı hedeflediği projelerin kontrolü ve tamamlanması konularında konu ile ilgili başkan yardımcıları arasında koordinatörlük yapmak, yardımcı olmak,
 • Üye Federasyonların ve derneklerin tüzüklerindeki amaç ve faaliyetlerin sağır toplumuna faydalı olacak şekilde uygulanması konusunda tavsiyelerde bulunmak,
 • Konfederasyonun, Federasyonların ve ilgili kurumların faaliyetlerinin diğer dernekler aracılığıyla toplumla paylaşılmasını sağlamak.

MADDE 36           

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ERİŞİLEBİLİRLİK VE PROJELERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Konfederasyon ve/veya bağlı federasyonların gereksinim duyduğu ARGE çalışmalarını organize ve koordine eder.
 • Konfederasyona bağlı federasyon ve derneklerin insan hakları, demokrasi, örgütlenme, engelli hakları ve Dernekler Mevzuatı gibi konulara ilişkin genel eğitiminin yapılmasını Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve federasyonlarla işbirliği halinde planlar ve koordine eder.
 • Her engel grubuna özgün eğitim anlayışı ve politikalarının geliştirilmesi için ilgili federasyonlarla işbirliği halinde çalışma yürütür.
 • Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza atar.
 • Her alanda engel gruplarının gereksinimleri dikkate alınarak erişim politikalarının oluşturulmasını sağlamaya çalışır ve Erişilebilirlik İzlime ve Denetleme Komisyonlarına görevlendirme yapar
 • Konfederasyonun projelerini koordine eder, federasyonlar ve derneklerden gelen proje ortaklıkları ile projelerin vizyon ve misyonlarına uygunluğunu denetleyerek konfederasyon adına projelerde katılım kararını yönetim kuruluna sunar, onayından sonra projelerde görevlendirilecek ekibiyle projeleri uygular ortak projelerde konfederasyon adına destek verir.

MADDE 37         

GENEL SEKRETERLİK, GÖREV VE YETKİLERİ,

Genel kurulda seçilir, Genel Sekreter’in; üst yönetici olarak deneyimi olması, sektör tarafından olumlu tanınması, lobici, en az bir yabancı dil bilen, ekip çalışmasına yatkın ve iletişim yeteneği gelişmiş nitelikteki kişiler arasından belirlenmesi esastır.

Genel Sekreter’in Görev ve Yetkileri:

Genel Sekreter Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Dernek Politikalarını, stratejilerini ve kararlarını uygular. Yönetim Kurulu adına Derneği temsil eder. Sektörle ilgili Bakanlıklarla yakın iletişim halinde bulunur.

Koordinasyon Kurulu ve Diğer Dernek Uzmanlık Komitelerinin en yüksek etkinlikte görev yapmasını sağlar.

Yıllık Çalışma Planı’nın (Taslak), Dernek Bütçesinin (Taslak), Yıllık Dernek Çalışma Raporu’nun (Taslak), Yönetim Kurulu Gündem taslağı ile bilgi dosyasının hazırlanmasından sorumludur. Dernek kadrosunun yönetimi ve belirlenmesi de yükümlülükleri arasındadır.

Genel Sekreterin görevleri Tüzüğümüzde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

 1. Derneğin günlük işlerini yürütür,
 2. Yönetim Kurulu’na Derneğin faaliyetleri hakkında aylık rapor verir,
 3. Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararları izler, sonuçlandırır,
 4. Yazışma ve çağrı işlemlerini yürütür,
 5. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri yerine getirir,
 6. Bizzat veya oluşturacağı ekiplerle; Derneğin veya üyelerin sorunlarını, alakalı resmi ve özel kişi, kuruluş ve kurumlar nezdinde izler,
 7. Dernek personelini ve teşkilatını Yönetim Kurulu’nun direktifleri dahilinde yönetir,
 8. Yönetim Kurulu’nun ya da başkanının verdiği diğer görevleri yapar.
 9. Genel Sekreter dernek profesyonel çalışma kadrosunu her yıl bütçe ile birlikte gerekçeli olarak hazırlar ve Yönetim Kurulu onayına sunar.
 10. Genel Sekreter profesyonel kadro ile birlikte “Strateji ve Eylem Planı”nda yer alan faaliyetleri Yönetim Kurulu’nun katkı ve katılımı ile yürütmek yükümlülüğündedir.

Bu kapsamda;

 • Derneğin, sektörün sesi ve tüm ilgililerin başvurabileceği uzmanlık sunan bir adresi olması,
  • Sektörü etkileyen ve ulusal veya Avrupa birliğince getirilen yasal, ekonomik düzenlemeleri izleyerek bu konuda sektör görüş ve duruşunu tespit ederek gerekli lobi faaliyetlerinin yapılması,
  • Sektör oyuncularının işlerini daha kolay ve verimli yapabilecekleri bir iş ortamına sahip olmalarını temin edecek girişimlerde bulunulması,
  • Sektör verilerinin toplanarak analiz edilmesi, raporlanması ve derneğin sektörün veri bankası niteliğini kazanması, konuları esas faaliyet alanları olarak görülmektedir.

MADDE 38

GENEL SEKRETER YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ,

Genel kurulda seçilir, Yönetim kurulu, Genel Sekreter tarafından önerilen adaylar arasından Genel Sekreter Yardımcısı olarak tayin eder. Genel Sekreter Yardımcısı adaylarının;  yönetici deneyimi olması, sektör tarafından olumlu tanınması, lobici, en az bir yabancı dil bilen, ekip çalışmasına yatkın ve iletişim yeteneği gelişmiş nitelikteki kişiler arasından belirlenmesi esastır.

Genel Sekreter Yardımcısının Görevleri:

Genel Sekreter Yardımcısı; Yönetim Kurulu kararlarını ve Genel Sekreter’in talimatlarını uygular, çalışmalarını Dernek Stratejik ve Eylem Planı ile uyumlu olarak planlar ve yıllık çalışma planı çerçevesinde yürütür. Sektörle ilgili Bakanlıklarla; TSK ve diğer ilgili kurumlarla ve dernek üyeleri ile iletişim halinde bulunur. Dernek Uzmanlık Komitelerinin en yüksek etkinlikte görev yapmasını sağlar. Dernek ofis faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda; görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

 1. Derneğin günlük işlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini ve her türlü ofis faaliyetinin düzenli icrasını sağlar.
 2. Üyelik başvurularını inceler ve inceleme raporunu Genel Sekreter’e gereği için sunar,
 3. Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararlardan sorumluluğu kapsamındaki konuları, sonuçlandırır.
 4. Dernek stratejik amaçlarına ve hedeflerine erişmeye odaklanır ve bu kapsamda; uzmanlık komitelerinin dernek eylem planı ve komitelerin yıllık çalışma planları çerçevesinde düzenli ve etkin çalışmalarını, koordine ederek, sağlar.
 5. Üyeler ile dernek ve diğer üyeler arasında iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
 6. Üyelerin iş yapmalarını kolaylaştırıcı önerileri tespit ederek / ettirerek bu önerilerin gerçekleşmesine yönelik lobi faaliyetlerinde bulunur,
 7. Dernek Yıllık Çalışma Raporunu ve Sektör Performans Raporunu üyelerle ve ilgililerle koordine içerisinde hazırlar.
 8. Dernek personelini ve teşkilatını Genel Sekreter’in direktifleri dahilinde yönetir.
 9. Genel Sekreter’in yokluğunda görevini vekaleten yürütür.

MADDE 39

OFİS PERSONELİ ATANMASI, GÖREV VE YETKİLERİ,

Genel Sekreterlik kadrolarında; yıllık bütçelerde tanımlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sayıda, Genel sekreterlikçe atanan uygun nitelikte ofis personeli istihdam edilir. Ofis personelinin görevleri aşağıda tanımlanmıştır.

 1. Dernek yazışmalarının hazırlanması, dağıtımı, arşivlenmesi ve takibi
 2. Personel özlük dosyalarının tutulması ve izlenmesi,
 3. Personel işe giriş bildirgelerinin ilgili mercilere zamanında iletilmesi, SGK primlerinin hesaplattırılması ve zamanında ödenmesi, arşivlenmesi,
 4. Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde İl Dernekler Müdürlüğü vesaikinin hazırlanması ve ilgililere iletilmesi, arşivlenmesi,
 5. Üyelik dosyalarının düzenli tutulması, aidatlarının ve diğer dernek gelirlerinin tahsili, banka nakit hareketlerine ilişkin talimatların hazırlanması ve takibi,
 6. Dernek tarafından düzenlenen etkinliklerde (Dernek dışı yönetim toplantıları, üyeler arası İşbirliği Günleri, Seminer/Konferans/Çalıştay vb.) etkinlik yerinin, verilen gündeme uygun olarak ilişkin dokümantasyon ve sunumların hazırlanması,
 7. Yönetim Kurulu kararları, Toplantı Görüşme Tutanağı vb. dokümantasyonun hazırlanması, imzaların alınması, yayınlanması ve arşivlenmesi,
 8. Üst Yönetim Randevu ve ziyaretlerinin koordine edilmesi,
 9. Mali Müşavirlik Bürosu, Hukuk Müşavirliği Bürosu ile iletişimin sağlanması ve gerekli ortak çalışmaların Genel Sekreter veya Yardımcısının talimatları doğrultusunda yapılması

MADDE 40

MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

•  Konfederasyon gelirlerini tahsil eder,

•  Gerekli harcamaları yapar,

•  Gelir kaynaklarının arttırılması ve geliştirilmesi için çalışır,

•  Gelir ve gidere ilişkin belgeleri usulüne uygun olarak tutar,

•  Başkan ile beraber mali yazışmaları imzalar.

•  Yönetim Kurulu adına, Genel Kurula sunulacak mali raporu kesin hesap bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar.

•  Yönetim Kurulunca gerekliliğine karar verilen demirbaşların alım satımı ve kaydını yapar.

•  Dernek için gerekli defterleri tutar.

•  Alındı belgelerini temin eder gelir ve giderlere ilişkin belgeleri saklar.

•  Gelir ve harcamalarla ilgili bilgileri her yönetim kurulu toplantısına sunar.

•  Konfederasyon adına tahsilât yapacak yetkilileri tespit ederek yönetim kuruluna sunar ve tahsilâtları denetler.

•  Konfederasyon Yönetim veya denetim kurulu tarafından gerekli görüldüğünde üye federasyonların mali denetimini yapar.

•  Ödentilerin süresi içinde ödenmelerini sağlar süresi içinde ödenmeyen ödentilerle ilgili raporu yönetim kuruluna sunar.

MADDE 41

KOORDİNATÖRÜN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Başkanın verdiği tüm koordinasyon görevlerini yapmak yönetim kurulunu ve temsilcilerle başkanın koordinasyonunu sağlamak, Konfederasyon kurucusu olan Federasyonlar ve alt kuruluşları ile başkanın koordinasyonunu sağlamak.
 • Sağırların  bilgi ve teknolojiye erişimleri hususunda bilgi ve uygulamaları öneren federasyonlardan, konu ile ilgili konfederasyon yöneticilerinden ve ilgili kuruluşlardan toplayıp raporlarını yönetim kuruluna sunar, belirlenecek eylem planına göre topluma, üye federasyonlar ve derneklere dağıtıp, web sitemizde ve facebook, twitter vb digital medyada yayınlayarak sağır toplumunun bilgiye erişebilmesini sağlar.
 • Yaşlılar, kadınlar, çocuklar ce gençler için organize edilecek kamp, etkinlik, seminer vs. faaliyetleri sağır toplumunun öğrenmesi amacıyla bilgilendirme görevini yerine getirir.

MADDE 42

DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU

 • Denetleme Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı olan delegeler arasından üç (3) asil ve üç (3) yedek üye olarak seçilir.
 • Genel Kurul tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde, en yaşlı üyenin zaman ve yer belirterek yapacağı çağrı ile ilk toplantısını yapar ve kendi aralarından bir (1) başkan, bir (1) başkan yardımcısı ve bir (1) yazman seçer.
 • Aldığı kararlar denetleme kurulu karar defterine işlenir.
 • Denetleme Kurulu üyelerinin görevleri nedeniyle yaptıkları masraflar Konfederasyonca karşılanır.

MADDE 43

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

•  Konfederasyon çalışmalarının Tüzük, Genel Kurul kararları, Yönetim Kurulu tarafından yayınlanmış yönetmelik ve ilgili mevzuata uygunluğunu; idari ve mali defterleri ve Konfederasyon hesaplarını yılda en az bir defa denetler,

•  Üç yıllık yönetsel ve mali denetim sonuçlarıyla bilanço ve gelir gider hesabına ait inceleme sonuçlarını bir rapor ile Genel Kurula sunar.

•  Denetleme sırasında gördüğü eksiklikleri Tüzüğe ve mevzuata aykırılıkları bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir.

•  Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

•  Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde veya üye federasyonların talebi halinde Denetim kurulunun Üç (3) üyesi üye federasyonları denetler.

•  Gerekli görüldüğü takdirde; Denetim kurulu başkanı veya Denetim kurulu başkanı tarafından görevlendirilen bir üye oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilir.


•  Denetleme Kurulu, Başkanın çağrısı halinde ya da yönetim kurulunca gerekli görüldüğü takdirde veya delegelerin 1/5’inin talebi halinde toplanır ve denetim yapar.

MADDE 44           

KONFEDERASYONUN İÇ VE DIŞ DENETİMİ

 • Konfederasyonda Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetçilere ve bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 • Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa konfederasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

BÖLÜM 4

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 45

GELİR VE GİDERLERDE YÖNTEM

•  Konfederasyon, işletme veya bilanço esaslarından birine göre, mevzuat ve günün koşullarını göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu kararıyla tercih edeceği muhasebe defterini tutar,

•  Ticari işletmelerin defterleri vergi usul kanununa göre belirlenir,

•  Konfederasyon gelirlerinin tahsilinde alindi belgesi kullanılır,

•  Alindi belgeleri, mevzuat göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu tarafından bastırılır.

•  Konfederasyon adına alındı belgelerini kullanmak suretiyle tahsilat yapacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

•  Konfederasyonla ilgili yapılan işlemlere ilişkin bankalarca düzenlenmiş olan dekontlar alındı belgesi hükmündedir.

•  Bankalardan para çekme işlemi, Konfederasyon mührü altında çift imza ile gerçekleştirilir. Yetkinin bir kişiye devri veya bir kişinin elektronik imza atma ve internet bankacılığında münferiden yetkilendirilmesi hallerine bağlı olarak, gerçekleştirilen yetki devirlerinde, birinci cümle uygulanmaz.

•  Tüm harcamalar, Yönetim Kurulu veya yetki verilen kişi ve organlarca yapılır.

•  Muhasebe kayıtları ve diğer belgeler, mevzuatta belirlenen süreyle saklanır.

•  Kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlardan kabul edilecek bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise, “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

•  Gelecek olan havale ve koliler, Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir görevli tarafından alınır.

      Konfederasyon, faaliyet, gelir ve giderlerini gösteren bir beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar, bağlı bulunduğu mülki amirliğe vermek zorundadır. Konfederasyonun bu beyannamesi üyesi Federasyonların da faaliyetlerini içereceğinden üye Federasyonlar bağlı oldukları mülki amirliklere verecekleri beyannamelerin birer örneğini en geç Mart ayı sonuna kadar Konfederasyona iletmek zorundadırlar.

      Konfederasyonca bağış, ölüme bağlı tasarruf, satın alma vb. yollarla edinilen gayrimenkullerin tapuya tescil edilmesinden itibaren bir (1) ay içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi zorunludur. Alınacak cevaba göre işlem yapılır.

MADDE 46           

GELİRLER

 • Giriş Kayıt Ücreti; Üyelik başvurusunda bulunan aday federasyon, belgeleri ile birlikte giriş kayıt ücretini Konfederasyon hesabına yatırır.
 • Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat her 3 yılda bir yapılan Olağan Genel Kurulda takibeden 3 yıllık dönemde geçerli olacak şekilde belirlenir.
 • Üyelik Ödentisi; Her üye,  yıllık üyelik ödentisini her yıl Mart ayı içerisinde öder. Borcun ödenmesi bir sonraki yıla bırakılırsa asgari ücretteki değişiklikten kaynaklanan yeni tarife üzerinden ödenir.
 • Hizmet ve girişimlerden elde edilecek gelirler.
 • Festival, tiyatro, gezi, konferans vb etkinlik organizasyonlarından sağlanan gelir,
 • Ulusal ve uluslararası kurumlardan sağlanan, gerçekleştirilen projelerden edinilen proje gelirleri,
 • Medya ve basılı materyal gelirleri,
 • Kurum ve kuruluşlardan sağlanacak bağış ve katkılar.
 • Menkul kıymetlerden elde edilecek gelirler.
 • Gayrimenkullerden elde edilen gelirler.
 • Yardım toplama hakkındaki yasa ve mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar.
 • Konfederasyon tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler ile yatırımlar için üyelerden talep edilecek ek ödentiler.
 • Çeşitli tazminat ve cezalar.
 • İktisadi işletme gelirleri.
 • Borçlanma ve diğer gelirler.

MADDE 47

GİDERLER

•  Genel giderler.

•  Tüzükte gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için yapılan harcamalar.

•  Yatırım giderleri.

•  Öngörülemeyen giderler.

MADDE 48

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

•  Üye Kayıt Defteri: Konfederasyona üye olan federasyonların adi ve gerekli diğer bilgileri, üyeliğe kabul edildikleri Yönetim Kurulu karar tarih ve numaraları sırasıyla bu deftere islenir.

•  Karar Defteri: Yönetim Kurulu’nun kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Elektronik imza sisteminden gerekli erişim cihazları ve lisansları alınarak internet ortamında interaktif olarak yönetim kurulu kararları alınabilir ve kararlar yönetim kurulu üyeleri tarafından elektronik imza ile imzalanır.

•  Yürütme Kurulu Karar Defteri: Yürütme Kurulu’nun kararları, tarih ve numara sırasıyla, bu deftere yazılır ve Yürütme Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

•  Denetleme Kurulu Karar Defteri: Denetleme Kurulu’nun kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve Denetleme Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

•  Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak, bu deftere tarih ve numara sırası ile işlenir. Gelen evrakın asli ile giden evrakın kopyası dosyasında saklanır.

•  İşletme Defteri: Konfederasyon namına alınan bütün paraların, alındıkları ve harcanan paraların da, verildikleri yerler bu defterde gösterilir. Gelir ve giderlerle ilgili bütün belgeler özel dosyasında muhafaza edilir.

•  Bilanço esasına göre faaliyet gösterilmesi halinde; işletme defterinin yerine, yevmiye, kebir ve envanter defterleri tutulur.

BÖLÜM 5

KONFEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

MADDE 49

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİNİN KOŞUL VE YÖNTEMLERİ

Konfederasyon tüzel kişiliği aşağıdaki hallerden biri ile son bulur:

•  Genel Kurul Kararıyla Sona Erdirme: Konfederasyon Genel Kurulu her zaman Konfederasyonun tüzel kişiliğini sona erdirmeye karar verebilir.

•  Sona Erdirmenin Yöntem ve Koşulları; Genel Kurulun Konfederasyonun tüzel kişiliğini sona erdirmeye karar verebilmesi için Genel Kurul üye tam sayesinin üçte ikisi (2/3)’nin hazır bulunduğu toplantıda katılan delegelerin üçte ikisi (2/3)’nin onay vermesi zorunludur. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz ve karar yine katılımcıların 2/3’ünün oyu ile alınır.

•  Sona Erdirmenin İdareye Bildirilmesi: Konfederasyonun tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, durum Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

•  Tasfiye; Sona ermenin kendiliğinden dağılma (infisah) biçiminde olması halinde Konfederasyonun her türlü mal, para ve alacakları, üye federasyonlar arasında son beş (5) yıl içinde Konfederasyona yaptıkları katkı oranında dağıtılır. Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında üç (3) kişilik Tasfiye Kurulu seçilir. Tasfiye Kurulu, Konfederasyonun bütün mallarını ve hesaplarını inceler, borçlarını öder. Artan malvarlığı, 1. Fıkra esaslarına göre dağıtılır.

BÖLÜM 6

SON HÜKÜMLER

MADDE 50

KONFEDERASYON KURUCULARI

 1. Türkiye Sağır Spor Kulüpleri Federasyonu, TSSKF
 2. İşitme Engelliler Federasyonu, İEF
 3. Ankara Sağırlar Federasyonu, ASF

MADDE 51

ANLAŞMAZLIK HALİ

Konfederasyon Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Denekler Yasası ve bu yasasa göre çıkarılmış Yönetmelikler,

Dernekler Yasası ve yönetmeliklerde hüküm bulunmayan durumlarda ise Türk Medeni Yasası hükümleri uygulanır.

Konfederasyon Tüzüğü ve buna bağlı yapılan yönetmeliklerden doğan anlaşmazlıklarda yetkili mercii Konfederasyon merkezinin bulunduğu ilin mahkemeleri ve icra daireleridir.

KONFEDERASYONUN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Orkun UTSUKARCIBaşkan
Hüseyin Mesut ALVERGenel Sekreter
Adem FİDANGenel Sekreter Yardımcısı
Halil ŞIVGINBaşkan Danışmanı
Yüksel GÜNEŞBaşkan Danışmanı
Oktay AKTAŞBaşkan Danışmanı
Doğan ÖZDEMİRHukuk İlişkileri, İdari ve Mali İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı
Banu TÜRKUĞUR ŞAHİNTİD ve Tercümanlık Konularından Sorumlu Başkan Yardımcısı
Şenol SEZERGençlik ve Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Fatih ARSLANTeknoloji ve Erişebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı
Müge KARAKAYA YATBAZEğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Muhammed İkbal YILDIZÖrgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Sabire Nur Banu ÖZTÜRELUluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Muammer AYFederasyonla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Dilan KENTKURANAr-Ge, Erişebilirlik, Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Zeren KOÇSanat, Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Pelin ASLANMedya, Basın – Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Serdal ÜRÜNDÜLMali Sekreter
Bingül UTSUKARCIKoordinatör