Skip to main content

SAĞIRLAR KONFEDERASYONU

ANA TÜZÜK

  Bölüm 1        GENEL HÜKÜMLER Madde 1               KONFEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ Konfederasyonun adı “Sağırlar Konfederasyonu”dur. Konfederasyonun logosu Kitap sayfası şeklinde, her sayfa aralığında insan şeklinden oluşup bunlar federasyonları belirtir ortadaki Konfederasyonu sembolize eder, hepsi birlikte sağırların hep birlikte bilgiye erişimini simgelemektedir. Konfederasyonun kısa adı sonra genel kurulla belirlenecektir. Merkezi Ankara olup, adres değişimi yetkili makamlara gerekli bilgiler verilerek yapılabilir. Madde 2               TANIMLAR İşbu tüzükte geçen tanımlar:

 • Sağır                 : İşitme kaybı 55 dB (Desibel) ve daha yukarı şiddette sesleri duyamayan bireylerdir.
 • Ağır işiten                 : İşitme kaybı 45-54 dB arası sesleri duyamayan bireyleri ifade eder.
 • İşitme ve Konuşma engelli : İşitme kaybı değerlendirilmesi olmaksızın sağır ve ağır işiten bireyleri ifade eder.
 • Dernek                 : Konfederasyon üyesi Federasyonlara üye olan derneklerdir.
 • Federasyon                 : En az 5 işitme engelli derneğinin birleşmesiyle kurulan federasyonlardır.
 • Konfederasyon                 : Türkiye Sağırlar Konfederasyonu’dur (adına Türkiye ibaresi eklenmesi konusunda yasal işlemler tamamlanana kadar Sağırlar Konfederasyonu olarak zikredilecektir)

Madde 3               KONFEDERASYONUN AMACI Sağırların ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki vb. hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi; maluliyetleri nedeniyle faydalanamadıkları bilinçlenme ve erişebilirlik haklarının sağlanması konusunda çalışan federasyonlarla koordineli olarak, Türkiye’yi bağlayan ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde temel hak ve hürriyetlerden toplumun diğer fertleriyle eşit olarak faydalanabilmeleri amacıyla gereken araştırma, girişim ve çözüm başvurularının yapılması, Maluliyetlerinin sebep olduğu yıkıntıdan onları kurtarıp, topluma faydalı birey haline gelmeleri amacıyla ulusal ve uluslararası gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve istişare yaparak sağır camiasına faydalı sonuç verecek çalışma ve uygulamaların ülkemizde de uygulanması amacıyla projeler üretilmesi, En başta sağırların bireysel eğitimi olmak üzere, işaret dili, aile eğitimi, çoklu sakatlığı olan sağırların eğitimi ve bireysel rehabilitasyonu gibi konularda ihtisas sahibi sağırlar yetiştirip eğitmenlik ve uzmanlıklarından faydalanılması, Dökümante edilmediği için yıldan yıla kaybolan işaret dilinin; konuşma dili yanı sıra ihtisas konularına göre dokümantasyonu, mühendislik, tıp, hukuk ve edebiyat işaretlerinin toparlanması, konuşulan Türkçede karşılığı bulunmamakla birlikte özgün işaret dilindeki diyalektiklerin de dökümante edilerek öğrenilmesinin sağlanması, Çocuk geliştirme ve gençlik faaliyetlerinde üye federasyonların yanı sıra bu konuda faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, uluslararası kurumlar ile işbirliği yapılarak koordineli olarak sağırların gençlik teşkilatlarının gençlik faaliyetlerinde öncü kuruluş olarak yurt çapında yaygınlaştırılması, Sağırların spora yönlendirilmesi amacıyla küçük yaştan başlayarak çeşitli spor dallarının öğretilmesi, sağırların sevdiği, benimsediği sporu yapmalarının sağlanması, bu konularda eğitilmeleri, sağırlara yönelik ulusal ve uluslararası spor müsabakaları tertiplenmesidir. Madde 4               ÇALISMA KONULARI

 • Birleşmiş Milletler teşkilatı ve alt kurumları tarafından sağırlara sağlanan uluslararası hakların ülkemiz sağırlarının faydalanımına açılmasını gerçekleştirir.
 • Sağırlarla ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlara asli veya birleşik üye olarak katılıp ortak amaçlar doğrultusunda çalışmaların gerçekleştirilmesi için işbirliği yapar, ortak projeler üretir, toplantı, panel ve sempozyumlar yapar.
 • Türk sağırlarının eğitimi konusunda faaliyet gösteren uluslararası sağır üniversitelerinden anaokullarına kadar her türlü eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak ülkemiz sağırlarının eğitim seviyesini uluslararası seviyeye çıkarma amacıyla işbirliği yapar, başarılı olan uygulamaların ülkemizde de gerçekleşmesi amacıyla ilgililer nezdinde başvurular yapar.
 • Eğitimdeki yetersizlikler ve kapasite kullanamama nedeniyle sağır nüfusunun ancak %5’i okuduğunu anlayabilmektedir. Bu okuryazarlık oranının artırılması konusunda medya ve dijital ortamda altyazı, özel eğitim kanalları ve/veya işaret eğitimi ile okuryazarlık eğitimi birlikte verilerek okuduğunu anlama kabiliyetlerinin geliştirileceği ortamlar hazırlar.
 • Toplumumuzda tüm sağırlar; işitme engelliler başlığıyla tek kefeye konduğundan ağır işiten, yarı sağır ve tam sağır arasında potansiyel ve eğitilebilirlik konularında ciddi farklar olması nedeniyle tam sağırlar birçok konuda mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için araştırmalar yapar, yaptırır, çalışmalar yapar, ortak çalışmalara katılır.
 • Genç sağırların kültürel eğitimleri ve sporu tanıyıp sevmeleri, diğer sağırlarla tanışıp kaynaşmaları amacıyla çocuk kampları, gençlik kampları, dinlenme ve kaynaşma kampları organize eder. Yurt dışındaki benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla ortak kamplar düzenler, gençleri yurt içi ve yurt dışı kamplara gönderir, yurt dışındaki çeşitli ülkelerden farklı kültürde sağırları davet eder.
 • Sağırların ihtiyaç duyduğu işitme cihazı, uyarı cihazı, konuşma ve okuma test vb. teknolojik araç ve gereçleri, yurt içinde yaptırır veya yurt dışından temin eder, ücretli veya ücretsiz dağıtımını doğrudan ve/veya üye federasyonlar aracılığıyla yapar.
 • Her yaş gurubundan sağırların eğitimi için gereken materyalleri hazırlar, hazırlatır, bedeli karşılığı veya bedelsiz dağıtır.
 • Amacının gerçekleşmesi için şirketler, iktisadi teşekkül, vakıf kurar, kurulu şirketlere veya vakıflara katılır, ortaklık eder.
 • Sağırların ekonomik, toplumsal, kültürel, mesleki vb. yaşantılarının iyileştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasına; mevzuatta var olan engellerin kaldırılmasına, yapılmış hukuksal düzenlemelerin uygulanmasına çalışır,
 • Sağırların sorunları ve çözüm yolları hususunda halkı aydınlatma ve kamuoyu oluşturulması için çalışmalar yürütür, ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar düzenler, Web sitesi ve kendi dijital eğitim, tanıtım portalını kurar, çalışır, çalıştırır.
 • Sağırların maddi ve manevi her çeşit istismarını önlemek, toplumsal onur ve saygınlığını korumak ve yükseltmek için çaba harcar.
 • Yurt içi ve yurt dışında Sağırların kültürel faaliyetlerine katılır, diğer ülkelerin katılımıyla etkinlik, sempozyum, yarışma, özel spor müsabakaları, festival vb. faaliyetler organize eder.
 • Sağırların okul öncesinden başlayarak her yaş grubunda, her düzeyde ve her çeşit eğitim-öğretim, rehabilitasyonu ve bakımının sağlanması ve ülkemizdeki sağırlarla ilgili politikaların oluşturulması için gerekli çalışmaları yapar, kendi başına veya diğer STK’lar, üst birliklerle birlikte münhasıran sağırlara hizmet verecek Okul öncesi eğitim kurumları, anaokulları, ilk ve ortaokullar, lise ve meslek liseleri gibi örgün eğitim kurumları ile Meslek Yüksek Okulları, ön lisans, fakülte ve lisans, üniversite, yüksek lisans gibi yükseköğretim programları açar, işletir, eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunur.
 • Konfederasyonun amaç ve çalışmalarını kamuoyuna duyurmak, üye federasyonlar arasında iletişimi sağlamak amacıyla her çeşit süreli ve/veya süresiz yayını çıkarır, yayınlar. Bu doğrultuda bilgi teknolojilerinden yararlanır, görsel ve basılı ulusal ve yerel medya kurar, internet üzerinden yayınla interaktif bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapar.
 • Sağırların istihdamlarının sağlaması, kamu ve özel sektörde istihdam konusundaki yasal düzenleme ve uygulamalarının denetlenmesi, istihdama yönelik politikaların geliştirilmesi için çalışmalar yürütür.
 • Sağırların kültürel sportif etkinliklere katılımını özendirir; kültürel, sportif ve dinlenme amaçlı kamp ve tesislerinden yararlanma olanaklarını yaratır.
 • Üye federasyonların, proje ve çalışmalarını önem ve öncelik sırasına göre olanakları ölçüsünde destekler ya da kaynak bulur.
 • Konfederasyon çalışmaları için gerekli taşınır-taşınmaz malları edinir, tahsis alır, satın alır veya satar; kiralar veya kiraya verir; bağış kabul eder veya bağışta bulunur; gereksinmesi halinde borçlanır.
 • Konfederasyon amacını gerçekleştirmeye yönelik her konuda araştırma ve çalışmalar yapar. Bu doğrultuda bizzat faaliyet göstereceği gibi üye federasyonları görevlendirir, çalışmalarını yönlendirir. Komisyonlar, komiteler, bilim, strateji, AR-GE, istişare, danışma, onur vs. kurulları oluşturabilir.
 • Yurtiçindeki veya yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği yapabilir veya onlara katılabilir. Platformlar ve üst birlikler kurar veya kurulmuş olanlara katılır. BM, AB, G7-G20, İKÖ, WFD gibi kuruluşlara akredite olabilir, toplantılarına katılabilir, gözlemci/danışman NGO statüsü edinebilir. Yönetim kurulu kararıyla Türkiye’de ve Uluslararası alanda istediği ve gerekli bulduğu yerlerde temsilcikler açabilir, temsilciler atayabilir
 • Üye federasyonların çalışmalarını izler, eşgüdüm içinde çalışmalarını sağlar ve denetler.

 Bölüm 2        KONFEDERASYON ÜYELİĞİ VE ÜYELİKTEN AYRILMA  Madde 5               KONFEDERASYON ÜYESİ Konfederasyon üyeleri; Sağırlara hizmet amacıyla kurulmuş ve üye derneklerinde gerçek üyelerinin yarıdan fazlası işitme engellilere yönelik faaliyette olan federasyonlar konfederasyona üye olabilir. Madde 6               KONFEDERASYONA ÜYELİK Konfederasyona üye olmak isteyen federasyon bir dilekçeyle Yönetim Kuruluna başvurur. Dilekçesiyle birlikte aşağıdaki belgeleri de verir:

 • Federasyon Ana Tüzüğü
 • Genel Kurul kararı, federasyon yönetim kurulunun genel kuruldan aldığı yetkiyle katılma işlemleriyle ilgili yönetim kurulu kararı,
 • Konfederasyon yönetiminde federasyonu temsil edecek başkan veya vekilinin yetkilendirildiğine dair karar,
 • Giriş kayıt ücretini Konfederasyon hesabına ödediğini gösterir belge.

Kurucular hariç, yukarıdaki belgeleri tamamlayan adayın durumu, Teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı tarafından incelenip Yönetim kurulu toplantısına sunulmak üzere hazır edilir. Başvurunun incelenmesi tamamlandıktan sonra durum, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapılacak olan Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır. Üyelik Yönetim Kurulu’nun kabulünden itibaren geçerlidir. Üyeliğe kabul edilmeyenlere Yönetim Kurulu kararı ve giriş kayıt ücreti kararın alındığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde iade edilir. Madde 7               ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE TESCİL İSLEMLERİ A – Üyelerin hakları:

 • Delegeleri aracılığıyla Konfederasyon organlarına katılmak ve bu organlarda görev almak,
 • Konfederasyonca yürütülen çalışmalardan yararlanmak,
 • Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen şekiller çerçevesinde Konfederasyon çalışmaları hakkında bilgi edinmek, belgeleri yerinde incelemek, görüş ve eleştirilerde bulunabilmek,

B – Üyelerin yükümlülükleri:

 1. Konfederasyon Tüzüğüne ve yetkili organları tarafından alınacak kararlara uymak,
 2. Mali yükümlülüklerini usulüne uygun yerine getirmek,
 3. Konfederasyon Yönetim Kurulu’nun yazılı istemine bağlı olarak kendi çalışmaları hakkında en az yılda bir kez rapor vermek,
 4. Tüzüğün 5. Maddesi’ndeki hükümlerin uygulanması için, gerekli üye kütüklerini oluşturmak ve yapılacak denetimlerde, incelenmesine olanak verecek biçimde hazır tutmak,
 5. Genel kurullarının yeri, tarihi, saati ve gündemini, varsa genel kurullarıyla ilgili belgeleri 15 gün önce Konfederasyon başkanlığına iletmek.
 6. Genel kurulu izleyen 30 günlük süre içinde genel kurul tutanağını, hazirun listesini, federasyonun organlarına ve üst kurul delegeliklerine seçilenleri gösterir Genel Kurul Sonuç Bildirimini (Ek-3 formu), federasyonu temsile yetkili yöneticilerin imza örnekleriyle birlikte göndermek.
 7. Konfederasyon delegeliğinden ayrılanları Konfederasyon Genel Kurulu’ndan otuz (30) gün önce Konfederasyon merkezine yazıyla bildirmek.

Madde 8               ÜYELİĞİN SONA ERMESİ Konfederasyon üyeliği aşağıdaki şekillerden her biri ile sona erer:

 1. Üyelikten çıkma: Üye, her zaman yönetim kuruluna bir dilekçeyle yapacağı başvuru ile üyelikten ayrılabilir. Dilekçe ile birlikte, başvuru sahibinin genel kurul ve uygulamaya dair yönetim kurulu kararlarının bulunması zorunludur.

Üyelikten çıkarılma:

 1. Tüzüğün 5. ve 6. maddelerinde yazılı koşulları yitirdiği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üye, eksikliği gidermesi ve gerekli uyarlamayı yapması konusunda üç (3) aylık süre verilerek yazılı olarak uyarılır. Verilen süre içerisinde öngörülen biçimdeki düzeltmeyi yapmayan veya eksikliği gidermeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 2. Tüzüğün 3. ve 4. maddeleri ile yetkili organlarca alınan kararları ihlal eden üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 3. Üyenin bildirim tarihinden itibaren itiraz etmesi halinde üyelikten ihraç kararı askıya alınır ve durum Konfederasyon Genel Kurulu’nda kesin karara bağlanır.
 4. Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi: Bir yönetsel ya da yargısal kararla tüzel kişiliği sona erdirilen üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer ve durum Yönetim Kurulu kararı ile saptanır.

Üyeliği sona eren tüzel kişiler, üyelikte bulunduğu sürenin bütün maddi yükümlülüklerini ve borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Bölüm 3        KONFEDERASYON ORGANLARI Madde 9               GENEL KURULUN OLUŞUMU Genel Kurul, Konfederasyonun en yetkili organıdır, Genel kurul aşağıdaki katılımcılardan oluşur.

 • Konfederasyon yönetim ve denetim kurulu asil üyeleri,
 • Oy hakkı olmaksızın Konfederasyon Onur Üyeleri, protokol misafirleri, Danışmanlar ve organ görevlileri,
 • Her üye her federasyon on beş (15) delege ile temsil edilir.

Üyeler, Konfederasyon delegelerini genel kurullarında seçerler.  Aksi takdirde delegelikleri iptal edilir. Eski delegelerin görevi üye federasyonlar tarafından yeni delegelerin bildirilmesiyle sona erer. Genel Kurul tarihinden otuz (30) gün öncesine kadar her hangi bir biçimde görevinden ayrılan delegenin yerine yeni delegenin bildirilmesi gerekir. Madde 10             OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL OLUŞUMU

 • Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü takdirde yapılır.
 • Genel kurul, delegelerin beşte biri (1/5)’in yazı ile yaptığı çağrı üzerine toplanacağı koşullarda, son genel kurula katılan delegeler toplantıya davet edilir.
 • Toplantıya çağırma yetkisi Konfederasyon yönetim kuruluna aittir, bu görev on beş (15) gün içinde yapılmadığı takdirde denetim kurulu toplantıya davet duyurusu yapabilir.

Madde 11             ÇAĞRI YÖNTEMİ

 1. Genel Kurula katılma hakkı kazanan delegelerin listesi, üye federasyonlara toplantı tarihinden en az on beş (15) gün

önce yazılı olarak gönderilir.

 1. Genel Kurulun günü, saati, yeri ve gündemi, toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önce delegelere yasa ve

yönetmelikte yer alan yöntemlerden biri ile duyurulur.

 1. Aynı duyuruda yeter sayısı olmadığı için toplantının yapılamaması halinde nisapsız yapılacak ikinci toplantının günü,

saati ve yeri de belirtilir.

 1. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.
 2. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa durum geri bırakılma sebepleri de

belirtilerek ilk toplantı için uygulanan yöntemle duyurulur. Geri bırakılan bu toplantının geri bırakma tarihinden başlayarak en geç altı (6) ay içerisinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 1. Genel Kurul, toplantıya Konfederasyon Yönetim veya Denetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim veya Denetim Kurulu,

Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa yasa ve yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır. Madde 12             TOPLANTI ŞEKİL VE ZAMANI

 1. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan toplantı, üç (3) yılda bir Nisan ayı içerisinde

yapılır.

 1. Olağanüstü toplantılar, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun ya da Konfederasyon delegelerinin en az beşte biri

(1/5)’in yazılı istemi üzerine, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile en geç bir ay içerisinde toplanır. Madde 13             TOPLANTI YETER SAYISI Genel Kurul, katılma hakki bulunan delegelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmamış ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları asil üye sayısının iki katından az olamaz. Madde 14             TOPLANTININ YAPILIŞ YÖNTEMİ

 1. Genel Kurul, toplantı çağrı ilanında belirtilen gün, saat ve yerde toplanır.
 2. Genel Kurula katılacak delegeler, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş görevlilere resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerini göstererek, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler.
 3. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise toplantı Konfederasyon Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
 4. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilerek Genel Kurul Divanı oluşturulur.
 5. Toplantının yönetimi, Divan Başkanı veya yardımcısına aittir. Mazereti halinde Divan Başkanı’nın belirleyeceği divan üyesi devam ettirir.
 6. Divan yazmanları toplantı tutanaklarını düzenler; tutanaklar, tüm Divan üyelerince birlikte imzalanarak toplantı sonunda, eklenecek diğer belgelerle birlikte Genel Kurul’da yeni seçilen veya Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştiren Konfederasyon Başkanı’na verir.
 7. Divan Başkanı bu tutanakları saklamaktan ve en geç yedi (7) gün içinde yeni seçilen Konfederasyon Yönetim Kurulu’na teslim etmekten sorumludur.
 8. Genel Kurulda tüm anlatımlar işaret diliyle yapılır, duyanlar için işaret dili çevirmenleri bulundurulur.

Madde 15             GÜNDEM, KARAR ALMA YETER SAYISI VE SEÇİMLER

 1. Genel Kurul toplantısında çağrı ilanında belirtilmiş gündem maddeleri görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri (1/10)’un yazılı istemi halinde gündeme ilave yapılması zorunludur.
 2. Her delegenin bir oy hakki vardır ve oyunu kendisi kullanır. Seçimler dışındaki oylamaların gizli veya açık oylama biçimine Divan Yönetimi karar verir.
 3. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Ancak tüzük değişikliği ile ilgili kararlar Genel Kurul üye tam sayısının üçte ikisi (2/3)’in hazır bulunduğu toplantıda, katılan delegelerin üçte ikisi (2/3)’in onayı ile alınır.
 4. Divan Heyeti; seçimleri kendisi gerçekleştireceği gibi, Genel Kurul kararıyla seçimlerde aday olmayan delegeler arasından gösterilecek en az üç (3) delegenin seçimiyle oluşturulan bir Sandık Kurulu tarafından da yürütülebilir. Sandık Kurulu yöntemi ile seçimlere girilmesi halinde, Kurul kendi içinden bir başkan seçer.
 5. Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek organların seçimi gizli oy, açık sayım yöntemiyle yapılır.
 6. Konfederasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini gösterir liste veya listeler Genel Kurula okunarak ilan edilir ve onayına sunulur. Birden fazla listenin olması halinde farklılık geometrik şekillerle veya farklı renkte oy pusulalarıyla gösterilir, hangi sekil veya rengin hangi listeyi temsil edeceği başkan adayları tarafından belirlenir.
 7. Bu şekilde kesinleşen listeler, yeteri miktarda bastırılır, Konfederasyon mührü ile işaretlenerek oy pusulası haline getirilir. Listeler üzerinde karalama, yazı veya şekille işaretleme yapılmaz, bu biçimde değiştirilmiş oy pusulaları geçersiz sayılır.
 8. Delegeler, seçimlerde resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerini Divan Yönetimine veya Genel Kurul tarafından seçilmiş, Sandık Kurulu’na gösterdikten sonra cep telefonlarını teslim eder, oy pusulasını sandığa atar, oyunu kullandıktan sonra oy listesini imzalayıp cep telefonunu alarak görevini tamamlar.
 9. Seçimlerin tamamlanmasından sonra, sayım sonucu bir tutanakla tespit edilir, Divan Başkanı veya Sandık Kurulu Başkanı tarafından ilan edilir.

Madde 16             GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır.

 1. Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarını görüşerek ibra etmek, tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 2. Konfederasyon organlarını seçmek.
 3. Ulusal ve uluslararası kuruluşlara katılmaya veya ayrılmaya karar vermek, bunlarla ilgili işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
 4. İhtisas Komisyonlarının, Danışmanların raporlarını görüşmek, gerekli görülen hallerde araştırma ve inceleme komisyonları kurmak. Gerekli görülmesi halinde çeşitli konularla ilgili komisyonlar kurmak, bu komisyonların raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.
 5. Konfederasyon tüzüğünü değiştirmek,
 6. Genel Kurul gündeminde öngörülen konularda karar almak, kamuoyuna açıklama yapmak sonuç bildirisini onaylamak.
 7. Konfederasyonun amaçları doğrultusunda gerekli görülen taşınmaz malların alınıp satılmasına karar vermek veya bu konularda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.
 8. Borçlanma yöntemlerinden hangilerinin kullanılacağına karar vererek bu konuda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,
 9. Konfederasyon Yönetim ve Denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerinden hangilerine ücret verileceğini; İstihdam edilecek personele ve Genel Kurulca belirlenen Konfederasyon yöneticilerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları belirlemek.
 10. Konfederasyonun feshine karar vermek.
 11. Mevzuatta belirtilen diğer görevleri, yerine getirmek.

Madde 17.            KONFEDERASYON BAŞKANI SEÇİMİ,

 • Bir başkan art arda en fazla 3 kez seçilebilir. Bir dönem aradan sonra tekrar seçilebilirler.
 • Genel Kurul üyelerinin istemesi halinde başkanlık seçimi, Yönetim Kurulunun seçiminden ayrı yapılır. Bu durumda seçimi kaybeden adayların Yönetim Kurulu üyeliği için yeniden listelere girerek seçime katılma hakları vardır.

Madde 18.            KONFEDERASYON BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ Konfederasyon Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır;

 • Konfederasyon’ un tüzel kişiliğini temsil eder
 • Denetleme Kurulu dışındaki tüm Konfederasyon organlarına, komisyon ve kurullarına başkanlık eder ve toplantıya çağırır.
 • Gerekli hallerde üye federasyon yönetim kurul ve genel kurul toplantılarına katılır.
 • Konfederasyon adına kamuoyuna ve basına açıklamada bulunur.
 • Yönetsel konularda genel sekreter ile, mali konularda mali sekreter ile birlikte imza atar.
 • Yönetim Kurulu veya Yürütme Kurulunca kararlaştırılan ve federasyonların denetimi amacıyla oluşturulan komisyon ve kurullara başkanlık eder.
 • Yürütme Kurulunda yer alan Başkan Yardımcılarından birini, yerine vekil olarak atar. Vekil olarak atanan Başkan Yardımcısı; Başkanın yazılı bildirimde bulunarak geçici süreyle görevden ayrıldığı veya görevini yapmasına engel olacak nitelikte belgeli mazeretinin bulunduğu veya ölümü halinde Başkanın görevlerini üstlenir.
 • Yönetim kurulunun saptayacağı miktarda avansı üzerinde bulundurur ve bundan harcama yapar.”

Madde 19.            YÖNETIM KURULUNUN OLUŞUMU Yönetim Kurulu;

 1. Yönetim kurulu asil üyeleri: Genel kurulca seçilen Konfederasyon Başkanı, üç (3) Başkan Danışmanı, on (10) Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Mali Sekreter, Koordinatör olmak üzere 17 kişi‘den oluşur.
 2. Genel Kurulda seçimle göreve gelen işbu Yönetim Kurulu asil üyelikleri için dokuz (9) da yedek üye seçilir.
 3. Yönetim Kurulu, Konfederasyon Başkanı tarafından en geç on beş (15) gün içinde toplantıya çağrılır.
 4. Yönetim Kurulu ilk toplantısında Yürütme Kurulu’nu oluşturur ve Yönetim Kurulu toplantı takvimini belirler.

Madde 20             YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR ALMA YETER SAYISI

 1. Yönetim Kurulu ayrı bir çağrıya gerek olmadan iki (2) ayda bir belli gün ve saatte aksine bir karar olmadıkça Konfederasyon merkezinde olağan toplantısını yapar.
 2. Olağan toplantıların yeri ve zamanı toplantı tarihinden en az yedi (7) gün önce üyelere ulaşacak şekilde gönderilir.
 3. Genel Sekreterlikçe toplantı gündemine ilave maddeler varsa üye federasyonlara ve yönetim kuruluna sorulur, ilave gündem maddeleri eklenmiş toplantı gündemi toplantıdan iki (2) gün önce Yönetim kurulu üyelerine duyurulur, Toplantı başlamadan önce Başkan tarafından gündeme girecek ve çıkacak maddeler müzakere edilir, son şeklini alan gündem üzerinden toplantı açılır.
 4. Toplantı hazırlanan gündeme göre yapılır, gündem dışı konuşma ve tartışmalara izin verilmez.
 5. Olağanüstü toplantı çağrısı; Başkanın, Denetim Kurulu Başkanının veya en az üç (3) Yönetim Kurulu üyesinin yazılı istemi üzerine Başkan tarafından yapılır. Taleplere rağmen başkan süresi içerisinde çağrıyı yapmazsa, Genel Sekreter çağrıyı yapmakla yükümlüdür. Olağanüstü toplantılar, olağan toplantı şekline tabidir. Olağan ve olağanüstü yönetim kurulu toplantıları kayıtlı e-posta adresleri ve elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda da yapılabilir.
 6. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır.

Ancak;

 • Üye federasyonları mali yükümlülük altına sokan kararlar Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla,
 • İktisadi işletme kurulması ve/veya mevcut işletmenin yönetmeliğinin değiştirilmesi ile, Bir üyenin üyelikten ihracı konularındaki kararlar yönetim kurulu üye tam sayısının dörtte üçü (¾)’nün kabulüyle, karar alınır. Kesirler tama iblağ edilir.

Alınan kararlar üye federasyonlara karar tarihinden itibaren on beş (15) günlük süre içerisinde bildirilir. Madde 21             YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim Kurulu, konfederasyonun yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini kanuna ve konfederasyon tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Konfederasyonun münferiden temsil ve ilzamı görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir. Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

 • Konfederasyon çalışmalarının Tüzüğe, Genel Kurul kararlarına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli kararları almak ve uygulamaları için yürütme kuruluna ve ilgili birimlere talimat vermek ve denetlemek,
 • Federasyonların üyelik başvurularını görüşerek karara bağlamak,
 • Tüzüğe göre koşulları oluştuğunda üyelikten çıkarma kararlarını almak,
 • Amaca uygun taşınır mal almak, satmak veya kiralamak; her türlü tahsis ve bağışı kabul etmek veya bağışta bulunmak, Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde borçlanmak,
 • Gerekli gördüğü konularda komisyonlar, danışma kurulları gibi çeşitli organlar kurmak, bunlar için görevliler ya da danışmanlar atamak, bu organların çalışma biçim ve kurallarına yönelik yönetmelikler hazırlamak,
 • Genel Kurul gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak,
 • Yürütme Kurulunun olağan toplantı aralıklarını tespit etmek,
 • Konfederasyonun yıllık çalışma programını, çalışma raporlarını, bütçesini ve bilançosu ile gelir gider hesaplarını hazırlayıp Genel Kurula sunmak,.
 • Zorunlu görülen defterler ile gerekli görülen yardımcı defterleri tutmak,
 • Uygun görülen uluslararası kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, Konfederasyon amaçları doğrultusunda çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve konfederasyonu bu kuruluşlarda temsil etmek veya temsil edecek Yönetim Kurulu üyesini belirlemek,
 • Konfederasyon çalışmalarıyla ilgili her çeşit harcamaya karar vermek,
 • Çalışmalar için gerekli personelin nitelik ve sayısını belirlemek, Genel Kurulda alınan karar doğrultusunda ücret artışlarını uygulamak, ekonomide meydana gelen olağanüstü gelişmeler nedeniyle Genel Kurul kararlarının ücret artışlarını yetersiz kıldığı durumlarda Bütçe kalemleri arasında aktarma yapmak suretiyle ortaya çıkan sorunu aşmak,
 • Federasyonların mali ve yönetsel denetimini yapmak, gerekli hallerde eksiklerinden tamamlanması için federasyonları uyarmak,
 • Tüzüğün gerektirdiği diğer görevleri yapmaktır.

Madde 22             YÖNETİM KURULUNUN TAMAMLANMASI

 • Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma halinde yedek üyeler göreve çağırılır. Yazılı olarak izin almadan veya mazeret beyan etmeden üst üste iki (2) olağan toplantıya, ya da, bir yıl içerisinde yapılan toplantıların üçte biri (1/3) ine katılmayan veya temsilcisi bulunduğu federasyonla üyelik ilişkisi sona eren Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.
 • Yönetim Kurulu asil üyeleri yarıdan aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir (1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde delegelerden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hâkimliği tarafından delegeler arasından atanacak 3 kişilik bir heyete bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırma görevi verilir.

Madde 23             YÜRÜTME KURULU

 • Konfederasyon Yürütme Kurulu, Konfederasyon Başkanı, Konfederasyon Başkan Yardımcılarından biri, Genel Sekreter ve Mali Sekreter’den oluşur, en az üç (3) kişi ile toplanır.
 • Yönetim Kurulu ihtiyaca göre, başka danışmanlıklar ve sekreteryalar ihdas edebilir. Ancak, bunlar Yürütme Kuruluna dâhil değildir.
 • Yürütme kurulu; Başkan aracılığıyla, görüntülü ve yazılı olarak dijital ortamda sürekli toplantı halinde sayılır. Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve bu kararlara aykırı olmayan günlük isleri yürütür.

Madde 24 BAŞKAN DANIŞMANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Genel Başkan tarafından konfederasyonun çalışmalarına katkı sağlamaları amacıyla görevlendirilen kişilerdir. Başkan en çok üç kişiyi genel kurulda oylamayla seçilip kabul edilerek başkan danışmanı olarak görevlendirebilir.
 • Genel Başkan ihtiyaç duyduğu her konuda çalışmalar yaptırmak amacıyla, yeteri kadar uzman kişileri danışman olarak atayabilir. Belirleyeceği gündeme göre çalışmalar yapar, yetkili organlarca alınacak kararların altyapısını oluştururlar,
 • Bu şekilde bilgi ve tecrübelerinden yararlanılma amacıyla çalışmak için danışmanlar, yönetim kurulunun bir parçası olarak konfederasyonun çalışmalarına katkıda bulunur, toplantılara katılabilir, genel başkanın faaliyetlerde etkin olarak katılmasını ve donatılmasını sağlar.

Madde 25 ONURSAL ÜYELİK

 • Sağır toplumuna ve konfederasyonun amaçlarına üstün hizmet ve faydası bulunan kişilere konfederasyon yönetim kurulu kararıyla onursal başkan veya onursal üyelik ünvanı verilir.

Madde 26             GENÇLİK ve SPOR’DAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Yurt çapında, çeşitli yaş guruplarından genç sağırları gençlik kamplarında ağırlayarak birbirlerini tanıyıp önce sağır toplumuyla kaynaşmalarını sağlamak,
 • Sağır çocukların, kamplarda genel kültür, temel işaret dili, resim, heykel becerilerini artırma amacıyla yarışmalar düzenlemek, eğitim tercihlerine yol göstermek,
 • Genç ve fiziği müsait olan Sağırların sporu tanıması amacıyla gençlik kamplarında basit spor karşılaşmaları organize etmek, başarı ve kabiliyetlerine göre spor branşlarını belirlemelerine yardımcı olmak,
 • Uluslararası kamplara katılmak, yurdumuzda uluslararası katılımcıların katılacağı kamplar düzenlemek.
 • Federasyonlar ve derneklerde Gençlik ve Spor faaliyetlerine yönelik organlar kurulmasına önayak olmak,
 • Ulusal ve Uluslararası gençlik kuruluşlarında, organizasyonlarında Türk sağırlarının katılımı ve temsili için gereken tüm işlemleri gerçekleştirir,

Madde 27             TİD (Türk İşaret Dili) ve TERCÜMANLIK KONULARINDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ Geçmişi yüzyıllar öncesine giden Türk işaret dilinin özgün yapısı ve grameri bozulmadan kullanılması ve korunması birincil hedeftir, bu doğrultuda;

 • Türk işaret dili ile ilgili her türlü faaliyetlere katılıp dil üzerinde değişikliklerin sadece geliştirmeye yönelik ve Türk diline uyumlu yönelik çalışacak bir ekip kurar,
 • Eğitimdeki zafiyet nedeniyle geçen zaman içinde unutulan kaybolan işaretlerin tespiti ve kayıtlara girmesi amacıyla çalışır,
 • Eğitimde işaret dilinin yaygınlaşması için girişimlerde bulunur, eğitimcilerin doğru işaretleri öğrenmesi amacıyla uygun materyali hazırlar,
 • Dilbilimcilerle işbirliği yaparak TİD grameri kılavuzu hazırlanması amacıyla ihtisas ekipleri kurar, kurulu komisyonlara katılır, yasal düzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunur,
 • Tıp, Hukuk, Ticari, Teknik, Fizik, Kimya vb özel konuların işaretlerini tekrar canlandırıp kullanılması konusunda ekipler kurar,
 • Tercümanların doğru işaretleri doğru yerlerde kullanması, kendi görüşlerine göre konuyu değiştirmelerini önleme amacıyla Tercüman kurum ve kuruluşlarına tavsiye ve yönlendirmelerde bulunur,
 • Tercümanlık etiği ve kuralları için sağır toplumunun ihtiyaçlarına uygun yönetmelikler hazırlar, yönetmeliklerin yasallaşmasına çalışır,
 • Türk işaret dilinin Sağırların yasal ana dili olması konusunda kanuni girişimleri yapıp diğer ülkelerde sağlanan hakların ülkemizde de sağlanmasına çabalar.

Madde 28             SANAT, KÜLTÜRDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Sağırların Tiyatro, Pandomima, Mim, Folklor konularında faaliyetlerini organize eder, Federasyonlarda bu faaliyetlerin yaygınlaşması ve üye derneklerin tanıtımı yanı sıra sağırların toplum içine çıkması için en önemli araç olan bu faaliyetlerin yaygınlaşması amacıyla çalışır,
 • Sadece sanat ve kültür amaçlı kurumlar oluşturmaya çalışır,
 • Ulusal ve uluslararası festivallere katılım amacıyla bölgesel ve genel yarışmalar düzenler, derece alanların ödüllendirilmesini ve daha geniş yarışma ve organizasyonlara katılımlarını sağlar.

Madde 29 EĞİTİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Eğitimdeki eksiklikleri tespit edip alınacak önlemler ve uygulanacak politikalar hakkında yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
 • Sağırların yükseköğretime erişebilmeleri amacıyla gereken politikaları sağlamaya çalışır,
 • Sağırların Yüksek Lisans, Master, Doktora ve daha üst eğitimleri almaları konusunda manevi destek yanı sıra Burs ve maddi destek sağlanması, mezunların eğitimde görev alması konusunda üye federasyonlar yanı sıra vakıf ve kamu kuruluşlarından burslar teminine çalışır.
 • Sınavlarda sağırların kendi dilleriyle yeteneklerinin belirlenmesi konusunda yasal girişimleri yapar.
 • İstihdam konusunda sağırların meslek eğitiminin onların anlayabileceği ve eğitilebileceği yöntemlerle yapılması konusunda girişimlerde bulunur.

Madde 30             ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Konfederasyonla federasyonlar arasındaki koordinasyonu sağlar, faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna rapor verir,
 • Federasyonlar ve Derneklerin Kadın hakları, Gençlik, Spor ve sanat organizasyonları oluşturması konusunda eksiklikleri ve yasal düzenlemeleri yapmalarına rehberlik eder,
 • Ülkemizin her bir ilinde bir sağır derneği, gençlik organizasyonu, sanat derneği, spor kulübü veya sağırlara yardımcı olma amacıyla faaliyette bulunmayı gerçekleştiren en az bir dernek kurulmasına çalışır,
 • Konfederasyonun ve üye federasyonların örgütlenmelerini geliştirici çalışmalar yapar, Federasyonların ve Federasyona üye derneklerin projelerini, gelişmelerine yardımcı olacak faaliyetlerini koordine eder.
 • Üye federasyonların genel kurullarını izler, Divan tutanaklarını ve tüzük gereği alınması gereken kayıtları toplar,
 • Üyelik başvurularını, düşme şartlarının oluşup oluşmadığını ve üyelikten çıkma taleplerini inceleyerek Yönetim Kuruluna sunar,
 • Federasyonların üst kuruluşlar, bakanlıklar, yasal düzenlemeler, başvurularının sonuçlanması konularıyla ilgili bilgileri toplar ve Konfederasyonla Federasyonlar arasında bilgi akışı sağlar.
 • Üye federasyonlar ve delegeler arasında ilişkileri takip eder ve yürütür,
 • Üye kayıt defterini tutar,
 • Konfederasyon adına halka yönelik yapılacak çeşitli organizasyonları hazırlar,
 • Alanıyla ilgili yazışmalara Başkanla birlikte imza koyar.

Madde 31             ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Sağırların hak ve özgürlüklerine ilişkin uluslararası alandaki gelişmeleri izler, gerekli gördüğü belge ve çalışmalar konusunda Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.
 • Sağırlar ve diğer alanlardaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri kurar ve geliştirir.
 • Üye olunması düşünülen uluslararası kurum, kuruluş ve platformlar hakkında bilgi toplar, Yönetim Kuruluna rapor sunar.
 • Üye olunan uluslararası kurum, kuruluş ve platformların çalışmalarını izler, yeni gelişmelerin, hakların ve özgürlüklerin ulusal mevzuata uyarlanması ve uygulanması için çalışmalar yapar.
 • Uluslararası düzeydeki toplantıları izler, katılır veya katılacak kişi(ler) için Yönetim Kuruluna öneri sunar, uluslararası toplantıların hazırlıklarına katılır.
 • Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

Madde 32 HUKUK İLİŞKİLERİ, İDARİ VE MALİ İŞLERDENSORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Sağırlarla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı tarar, uygulanmayan veya eksik uygulanan konuları tespit eder,
 • Sağırlarla yönelik mevzuata ilişkin öneriler oluşturur, takip edilecek yöntemleri belirler,
 • Sağırların haklarını sınırlayan mevzuatla ilgili konularda yargı yoluna başvurulması için Yönetim Kuruluna görüş sunar,
 • Konfederasyona karşı açılmış veya Konfederasyonun açacağı davaları izler ve Yönetim Kuruluna rapor verir,
 • Alanıyla ilgili yazışmalara Başkanla birlikte imza koyar.

Madde 33 MEDYA, BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Konfederasyon çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için yazılı / görsel basın ve Web sitesi, paylaşım platformları vb. dijital ortamlarda, sürekli tanıtım ve açıklama yapar, ilişkiler kurar.
 • Konfederasyonun amaçlarını, çalışmalarını ve kampanyalarını tanıtmak amacıyla ilgili başkan yardımcılarıyla işbirliği halinde konferans, panel, basın toplantısı, radyo televizyon programları, yazı dizileri, bültenler, broşür, kitap ve bunun gibi etkinlikler yürütür ve süreli yayınlar, çıkartır.
 • Konfederasyon Başkanın talimatı veya ilgili başkan yardımcılarının istemi üzerine çeşitli kuruluşlarla Konfederasyon etkinliklerine ilişkin işbirliği olanaklarını araştırır ve ilişki kurar.
 • Sağırlarla ilgili tanıtıcı dijital materyalin hazırlanması, web sitesi ve diğer yayın organlarında yayınlanması konularını koordine eder, sağır haklarına ilişkin olarak konferanslar, paneller, sempozyumlar vb. yöntemlerle, dijital, görsel ve yazılı basında yapılacak programlarla ilgili materyal oluşturur.
 • Alanıyla ilgili yazışmalara Başkanla birlikte imza koyar.

Madde 34 TEKNOLOJİ VE ERİŞEBİLİRLİKTEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Konfederasyonun yüksek teknolojiden yararlanarak sağırların hayat standartlarının yükseltilmesi için gerekli olan çalışmaları yapmak.
 • Ulusal ve Uluslararası sahada araştırmalar yaparak sağırların bilgiye ve hayata gerektirdiği her türlü ihtiyaca erişe bilirliklerinin yüksek standartlarda sağlanabilmesi için çalışmalar yapar.
 • Yurtdışında üretilen teknolojilerin ve teknolojik ürünlerin Türkiye’ye getirerek sağırların kullanımına sunmak gerekli gördüklerini Türkiye’de üretmek, ortak Ar-Ge çalışmaları yapmak imal etmek ve dağıtmak.

Madde 35 FEDERASYONLARLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Üye Federasyonlara üye derneklerde bulunan sağırların ortak sorunlarını toparlamak, Federasyonların çözemediği konuları Konfederasyon yönetim kuruluna iletmek,
 • Yerel işaret dili ile ilgili araştırma ve çalışma yapan sağırları ve tercümanları belirlemek, onların çalışmalarını geliştirmesi amacıyla Konfederasyon yönetimine bilgi vererek destek sağlamak,
 • Hevesli sağır ve normal bireylerin ileri seviye TİD ve Uluslararası işaret dili eğitim kurslarına katılmaları amacıyla isim, adres vs. bilgileri toplamak kayıt altına almak.
 • Eğitimle ilgili yetersizlikleri giderme amacıyla derneklerin bulunduğu illerde yapılabilecek kurs, panel, çalıştay, sempozyum vb. etkinlikler için önerilerde bulunmak federasyonları aracılığıyla konfederasyonla iletişim kurmak.
 • Federasyonların veya derneklerin toplum tarafından tanınması amacıyla dernekler tarafından kendi illerinde festival, tiyatro, pantomim folklor gösterileri düzenlenmesi amacıyla dernekleri bilgilendirmek,
 • Gençlik, spor ve kültür faaliyetleri hakkında dernekleri bilinçlendirmek, gençlerin faaliyetlere katılması amacıyla tanıtım toplantıları yapmak, ebeveynleri ziyaret ederek bilinçlenmelerini sağlamak.
 • İşitme cihazı, ses uyarı sistemleri, sağırlara yönelik yardımcı cihaz, ses ve konuşma simülatörü vb. sistemleri federasyonları aracılığıyla üye derneklere tanıtıp kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, üyeleri arasında bu tür cihazları üreten sağırların işlerini geliştirmesi amacıyla Konfederasyon tarafından desteklenmesini sağlamak,
 • Konfederasyonun yapacağı etkinlikleri federasyonlara üye dernekler aracılığıyla tabana yaymak, toplumun katılımını ve bilgilenmesini sağlamak,
 • Üye Federasyonların ve üye derneklerin hazırlamayı hedeflediği projelerin kontrolü ve tamamlanması konularında konu ile ilgili başkan yardımcıları arasında koordinatörlük yapmak, yardımcı olmak,
 • Üye Federasyonların ve derneklerin tüzüklerindeki amaç ve faaliyetlerin sağır toplumuna faydalı olacak şekilde uygulanması konusunda tavsiyelerde bulunmak,
 • Konfederasyonun, Federasyonların ve ilgili kurumların faaliyetlerinin diğer dernekler aracılığıyla toplumla paylaşılmasını sağlamak.

Madde 36             GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Konfederasyonun bütün yazışmalarını yürütür, gelen ve giden evrakları saklar, gerekli defterlere kaydını yaptırır,
 • Yönetim Kurulu gündemini hazırlar ve üyelere gönderir, Yönetim Kurulundan veya Üyelerden gelen gündem maddelerini inceler, düzenler gündeme ekler.
 • Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi toplantı gündemini son haline getirir, toplantının gündeme göre akışı konusunda başkana yardımcı olur.
 • Konfederasyon bünyesinde istihdam edilen tüm personelin özlük islerini yürütür,
 • Başkan ile birlikte yönetsel yazışmaları imzalar.
 • Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantı tutanağını tutar veya karar defterini tanzim eder ve imzalatır.
 • Denetleme Kurulu’nun çalışmalarına yardımcı olur, Denetleme Kurulu’nun evraklarının korunmasından sorumludur.

Madde 37 MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Konfederasyon gelirlerini tahsil eder,
 • Gerekli harcamaları yapar,
 • Gelir kaynaklarının arttırılması ve geliştirilmesi için çalışır,
 • Gelir ve gidere ilişkin belgeleri usulüne uygun olarak tutar,
 • Başkan ile beraber mali yazışmaları imzalar.
 • Yönetim Kurulu adına, Genel Kurula sunulacak mali raporu kesin hesap bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar.
 • Yönetim Kurulunca gerekliliğine karar verilen demirbaşların alım satımı ve kaydını yapar.
 • Dernek için gerekli defterleri tutar.
 • Alındı belgelerini temin eder gelir ve giderlere ilişkin belgeleri saklar.
 • Gelir ve harcamalarla ilgili bilgileri her yönetim kurulu toplantısına sunar.
 • Konfederasyon adına tahsilât yapacak yetkilileri tespit ederek yönetim kuruluna sunar ve tahsilâtları denetler.
 • Konfederasyon Yönetim veya denetim kurulu tarafından gerekli görüldüğünde üye federasyonların mali denetimini yapar.
 • Ödentilerin süresi içinde ödenmelerini sağlar süresi içinde ödenmeyen ödentilerle ilgili raporu yönetim kuruluna sunar.

Madde 38 KOORDİNATÖRÜN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Başkanın verdiği tüm koordinasyon görevlerini yapmak yönetim kurulunu ve temsilcilerle başkanın koordinasyonunu sağlamak, Konfederasyon kurucusu olan Federasyonlar ve alt kuruluşları ile başkanın koordinasyonunu sağlamak görevini yerine getirir.

Madde 39             DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU

 • Denetleme Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı olan delegeler arasından üç (3) asil ve üç (3) yedek üye olarak seçilir.
 • Genel Kurul tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde, en yaşlı üyenin zaman ve yer belirterek yapacağı çağrı ile ilk toplantısını yapar ve kendi aralarından bir (1) başkan, bir (1) başkan yardımcısı ve bir (1) yazman seçer.
 • Aldığı kararlar denetleme kurulu karar defterine işlenir.
 • Denetleme Kurulu üyelerinin görevleri nedeniyle yaptıkları masraflar Konfederasyonca karşılanır.

Madde 40             DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Konfederasyon çalışmalarının Tüzük, Genel Kurul kararları, Yönetim Kurulu tarafından yayınlanmış yönetmelik ve ilgili mevzuata uygunluğunu; idari ve mali defterleri ve Konfederasyon hesaplarını yılda en az bir defa denetler,
 • Üç yıllık yönetsel ve mali denetim sonuçlarıyla bilanço ve gelir gider hesabına ait inceleme sonuçlarını bir rapor ile Genel Kurula sunar,
 • Denetleme sırasında gördüğü eksiklikleri Tüzüğe ve mevzuata aykırılıkları bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir.
 • Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
 • Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde veya üye federasyonların talebi halinde Denetim kurulunun Üç (3) üyesi üye federasyonları denetler,
 • Gerekli görüldüğü takdirde; Denetim kurulu başkanı veya Denetim kurulu başkanı tarafından görevlendirilen bir üye oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilir.
 • Denetleme Kurulu, Başkanın çağrısı halinde ya da yönetim kurulunca gerekli görüldüğü takdirde veya delegelerin 1/5’inin

talebi halinde toplanır ve denetim yapar. Madde 41             KONFEDERASYONUN İÇ VE DIŞ DENETİMİ

 • Konfederasyonda Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetçilere ve bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 • Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa konfederasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Bölüm 4 MALİ HÜKÜMLER Madde 42             GELİR VE GİDERLERDE YÖNTEM

 • Konfederasyon, işletme veya bilanço esaslarından birine göre, mevzuat ve günün koşullarını göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu kararıyla tercih edeceği muhasebe defterini tutar,
 • Ticari işletmelerin defterleri vergi usul kanununa göre belirlenir,
 • Konfederasyon gelirlerinin tahsilinde alindi belgesi kullanılır,
 • Alindi belgeleri, mevzuat göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu tarafından bastırılır.
 • Konfederasyon adına alındı belgelerini kullanmak suretiyle tahsilat yapacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
 • Konfederasyonla ilgili yapılan işlemlere ilişkin bankalarca düzenlenmiş olan dekontlar alındı belgesi hükmündedir.
 • Bankalardan para çekme işlemi, Konfederasyon mührü altında çift imza ile gerçekleştirilir. Yetkinin bir kişiye devri veya bir kişinin elektronik imza atma ve internet bankacılığında münferiden yetkilendirilmesi hallerine bağlı olarak, gerçekleştirilen yetki devirlerinde, birinci cümle uygulanmaz.
 • Tüm harcamalar, Yönetim Kurulu veya yetki verilen kişi ve organlarca yapılır.
 • Muhasebe kayıtları ve diğer belgeler, mevzuatta belirlenen süreyle saklanır.
 • Kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlardan kabul edilecek bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise, “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
 • Gelecek olan havale ve koliler, Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir görevli tarafından alınır.

Konfederasyon, faaliyet, gelir ve giderlerini gösteren bir beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar, bağlı bulunduğu mülki amirliğe vermek zorundadır. Konfederasyonun bu beyannamesi üyesi Federasyonların da faaliyetlerini içereceğinden üye Federasyonlar bağlı oldukları mülki amirliklere verecekleri beyannamelerin birer örneğini en geç Mart ayı sonuna kadar Konfederasyona iletmek zorundadırlar. Konfederasyonca bağış, ölüme bağlı tasarruf, satın alma vb. yollarla edinilen gayrimenkullerin tapuya tescil edilmesinden itibaren bir (1) ay içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi zorunludur. Alınacak cevaba göre işlem yapılır. Madde 43             GELİRLER

 • Giriş Kayıt Ücreti; Üyelik başvurusunda bulunan aday federasyon, belgeleri ile birlikte, brüt aylık asgari ücret tutarındaki giriş kayıt ücretini Konfederasyon hesabına yatırır.
 • Üyelik Ödentisi; Her üye, aylık brüt asgari ücret tutarında yıllık üyelik ödentisini her yıl Mart ayı içerisinde öder. Borcun ödenmesi bir sonraki yıla bırakılırsa asgari ücretteki değişiklikten kaynaklanan yeni tarife üzerinden ödenir.
 • Hizmet ve girişimlerden elde edilecek gelirler.
 • Festival, tiyatro, gezi, konferans vb etkinlik organizasyonlarından sağlanan gelir,
 • Ulusal ve uluslararası kurumlardan sağlanan, gerçekleştirilen projelerden edinilen proje gelirleri,
 • Medya ve basılı materyal gelirleri,
 • Kurum ve kuruluşlardan sağlanacak bağış ve katkılar.
 • Menkul kıymetlerden elde edilecek gelirler.
 • Gayrimenkullerden elde edilen gelirler.
 • Yardım toplama hakkındaki yasa ve mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar.
 • Konfederasyon tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler ile yatırımlar için üyelerden talep edilecek ek ödentiler.
 • Çeşitli tazminat ve cezalar.
 • İktisadi işletme gelirleri.
 • Borçlanma ve diğer gelirler.

Madde 44             GİDERLER

 • Genel giderler.
 • Tüzükte gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için yapılan harcamalar.
 • Yatırım giderleri.
 • Öngörülemeyen giderler

Madde 45             TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

 • Üye Kayıt Defteri: Konfederasyona üye olan federasyonların adi ve gerekli diğer bilgileri, üyeliğe kabul edildikleri Yönetim Kurulu karar tarih ve numaraları sırasıyla bu deftere islenir.
 • Karar Defteri: Yönetim Kurulu’nun kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Elektronik imza sisteminden gerekli erişim cihazları ve lisansları alınarak internet ortamında interaktif olarak yönetim kurulu kararları alınabilir ve kararlar yönetim kurulu üyeleri tarafından elektronik imza ile imzalanır.
 • Yürütme Kurulu Karar Defteri: Yürütme Kurulu’nun kararları, tarih ve numara sırasıyla, bu deftere yazılır ve Yürütme Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.
 • Denetleme Kurulu Karar Defteri: Denetleme Kurulu’nun kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve Denetleme Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.
 • Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak, bu deftere tarih ve numara sırası ile işlenir. Gelen evrakın asli ile giden evrakın kopyası dosyasında saklanır.
 • İşletme Defteri: Konfederasyon namına alınan bütün paraların, alındıkları ve harcanan paraların da, verildikleri yerler bu defterde gösterilir. Gelir ve giderlerle ilgili bütün belgeler özel dosyasında muhafaza edilir.
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösterilmesi halinde; işletme defterinin yerine, yevmiye, kebir ve envanter defterleri tutulur.

Bölüm 5        KONFEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ Madde 46             TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİNİN KOŞUL VE YÖNTEMLERİ Konfederasyon tüzel kişiliği aşağıdaki hallerden biri ile son bulur:

 • Genel Kurul Kararıyla Sona Erdirme: Konfederasyon Genel Kurulu her zaman Konfederasyonun tüzel kişiliğini sona erdirmeye karar verebilir.
 • Sona Erdirmenin Yöntem ve Koşulları; Genel Kurulun Konfederasyonun tüzel kişiliğini sona erdirmeye karar verebilmesi için Genel Kurul üye tam sayesinin üçte ikisi (2/3)’nin hazır bulunduğu toplantıda katılan delegelerin üçte ikisi (2/3)’nin onay vermesi zorunludur. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz ve karar yine katılımcıların 2/3’ünün oyu ile alınır.
 • Sona Erdirmenin İdareye Bildirilmesi: Konfederasyonun tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, durum Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
 • Tasfiye; Sona ermenin kendiliğinden dağılma (infisah) biçiminde olması halinde Konfederasyonun her türlü mal, para ve alacakları, üye federasyonlar arasında son beş (5) yıl içinde Konfederasyona yaptıkları katkı oranında dağıtılır. Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında üç (3) kişilik Tasfiye Kurulu seçilir. Tasfiye Kurulu, Konfederasyonun bütün mallarını ve hesaplarını inceler, borçlarını öder. Artan malvarlığı, 1. Fıkra esaslarına göre dağıtılır.

Bölüm 6 SON HÜKÜMLER Madde 47             KONFEDERASYON KURUCULARI

 • Türkiye Sağır Spor Kulüpleri Federasyonu, TSSKF
 • İşitme Engelliler Federasyonu, İEF
 • Ankara Sağırlar Federasyonu, ASF

Madde 48             ANLAŞMAZLIK HALİ Konfederasyon Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Denekler Yasası ve bu yasasa göre çıkarılmış Yönetmelikler, Dernekler Yasası ve yönetmeliklerde hüküm bulunmayan durumlarda ise Türk Medeni Yasası hükümleri uygulanır. Konfederasyon Tüzüğü ve buna bağlı yapılan yönetmeliklerden doğan anlaşmazlıklarda yetkili mercii Konfederasyon merkezinin bulunduğu ilin mahkemeleri ve icra daireleridir.

Bu ana tüzüğü Sağırlar Konfederasyonu’na aittir.

 

CONFEDERATION FOR THE DEAF

 

MAIN CHARTER

 

SECTION 1

 

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 1            

NAME AND CENTER OF THE CONFEDERATION

Confederation’s name is “Confederation for the Deaf”. Confederation’s logo is as a book page, constituted as human form every page indent, which indicate the federation. The one in the middle symbolized the Confederation, all together which symbolize deaf people’s reach to knowledge.

Short name of the confederation will then be determined by the General Assembly.

The center for the confederation is Ankara, any address change can be made by giving necessary information to supervising authorities.

ARTICLE 2

DEFINITIONS

Definitions of terms in this charter are as follows:

 

 • Deaf                                                       : Expresses individuals who by hearing loss cannot hear 55 dB (Decibels) and higher strength sounds.
 • Hard hearing                                        : Expresses individuals who by hearing loss cannot hear 45-54 dB sounds.
 • Hearing and Speech Impaired         : Expresses deafs and hard hearing individuals without hearing loss assessment.
 • Foundation                                          : foundations being members of Confederation member Federations.
 • Federation                                           : Federation formed by unification of at least 5 foundations for the hearing impaired.
 • Confederation                                     : Is the Confederation for the Deaf.

ARTICLE 3

CONFEDERATION’S PURPOSE

Protection the deaf’s economic, social, cultural, occupational and similar rights and the development of such rights; in coordination with federations working about their awarenessing and reachability rights they cannot benefit from due to their handicaps, undertake of research, endeavor and solution applications required for taking advantage of basic rights and liberties within framework of national and international laws binding upon Turkey such reap of rights to be at equal levels with other members of society,

In order to save them from ruins caused by their handicap and let them become individuals useful for society, consulting and cooperating with national and international real and legal persons, corporates and entities thereby producing projects for purpose of implementing works and practices to give yield for the deaf community,

Individual education of the deaf being foremost, educating deafs with expertise at sign language, family education, education for and individual rehabilitation of multiple handicap being deafness; taking advantage of trainership and expertise,

Round up of yearly evading sign language due to having been left undocumented; documentation thereof according to expertise subjects alongside verbal speech language; wround up of signs for engineership, medicine, law and literature, ensuring that even if at spoken Turkish there are no equivalent expressions, dialects at specific sign language are also documented and the learning thereof is ensured

Cooperating with federations being members at children development and youth activities alongside with civil society organizations, public entities, international organizations undertaking activities in this field, thereby wide-spreading in a coordinated manner the deafs’ participation in youth organizations’ youth activities as a front runner organization,

In order to direct the deaf to sports, teaching several sport branches since early ages of the deaf, ensuring that the deaf can act at sport branches they like and adopt; organizing in these fields national and international sports games for the deaf and their trainers,

Defending deaf women’s rights, rendering them aware, producing cooperation and projects with corporates and entities undertaking works in these subjects; sharing knowledge and experience with established and to be established federations for this purpose.

Ensuring that old deafs participate in social activities, making organizations to monitor them and ensure they are protected, to cooperate with relevant organizations therefore.

In order to reach the deafs’ information and rights, cooperating with relevant ministries, media and communication organizations thereby ensuring that the deaf society reach information alongside their social and vital rights.

ARTICLE 4

WORK SUBJECTS

 

 1. Realizes the opening of international rights ensured by United Nation Organization and sub organizations for the deaf to deaf’s benefit in our country.
 2. Participates in international organizations or entities related to the deaf as principal or joint members and cooperates for the realization of works in line with common purposes, produces common projects; holds meetings, panels and symposiums.
 3. Cooperate with all education institutes active in education of Turkish deafs such institutes being deaf universities along even pre-school education entities  in order to level our country’s education level for the deaf up to an international level, also makes applications to relevant authorities for successful practices to realize in our country as well.
 4. Due to insufficiencies in education and failure at using capacity, only %5 of the deaf population can understand what it reads. About increasing such literacy, media and digital environment sub titles, private education channels and/or sign language and literacy education are provided together, and environments thereby are provided where the deaf can develop their capability to understand what they read.
 5. Since all deaf people in our society are generalized under the title hearing impaired and because there are serious differences between heavy hearing, half deaf and fully deaf people by terms of potential and educability; full deafs are aggrieved in many subjects. In order to relieve such, it makes researches, lets researches be undertaken, makes studies and participates in joint works.
 6. For the recognition and liking by the young deafs of cultural educations and sports,  their acquaintance with other deafs and their mingling it organizes children’s camps, youth camps, recreation and get to know together camps. Organizes common camps with similar purpose organizations and entities abroad; sends the young to at home and abroad camps; invites deafs with different cultures from several countries abroad.
 7. Has produced at home or supplied from abroad hearing devices, warning devices, speech and reading  test and similar technological tools and devices which the deaf need; has such tools and devices distributed against fee or fee-free directly and/or through member federations.
 8. Prepares and has prepared materials for deafs of all age groupings; distributes such materials against costs or for free.
 9. For the realization of purposes, joins companies, economic formations; establishes foundations, participates in established companies or foundations, pursues partnerships therewith.
 10. Works for the regulations enacted such regulations necessary for the improvement of the deafs’ economic, social, cultural, professional and similar living; relief of obstacles present in legislation, as well as for implementation of legal regulations made,
 11. Pursues works for the enlightenment of the public about the problems of the deaf and about the solution ways thereof alongside for the formation of public opinion thereabout; organizes meetings with national and international participation, sets web site and own digital education, representation portal, works thereon and lets work be undertaken thereon.
 12. Makes efforts to prevent any kind of abuse of the deaf such abuse being material or mental, to protect their societal honor and reputability.
 13. Participates in the deafs’ cultural activities at home and abroad, organizes with participation of other countries activities, symposiums, competitions, private sports matches, festivals and similar activities.
 14. Makes necessary works for the education- training at all age groupings, all levels and of all kinds for the deaf at pre-school period onwards alongside their rehabilitation and care taking and also to form policies in our country about the deaf; Inaugurates, operates, undertakes education and training activities in pre-school education institutes, primary schools and secondary schools, high schools and vocational high schools alone or with other civil society organizations, together with supreme unities only for such institutions to serve for the education of the deaf.
 15. In order to announce Confederation’s purposes and works to the public, ensure communication between member federations, issues and broadcasts all kinds of periodical and / or classical publications. In this line it takes advantage from information technologies, establishes visual and pressed national and local media, makes interactive informative and educational works over internet broadcast.
 16. Undertakes works in order to ensure the employment of the deaf, control legal regulations and practices in public and private sector employment and the development of policies for employment.
 17. Incents the deafs’ participation to cultural and sportive activities; creates opportunities to benefit from cultural, sportive and resting purpose camps and facilities.
 18. Supports of finds resources for member federations’ project and works by own means term according to their works’ significance and priority.
 19. Acquires required movable – immovable realty for Confederation works, receive such allocated; purchase or sell those; rents or lets same property; accepts grants or makes grants; becomes indebted if needed.
 20. Confederation may make research and studies in any field in line with realizing its target. In this line, as may ensure own activity  may also assign country federations and direct works. May form commissions, committees, science, strategy, research and Development, consultation, consultancy, honorary and similar councils.
 21. May cooperate with entities at home and abroad or join such. Establishes platforms and superior unities or joins those which are already established. May be accredited to organizations such as UN, EU, G7-G20, ICO, WFD; participate in meetings; acquire observant/ consultant NGO status. May with Managerial Board decision establish representations in Turkey and international field upon own request; assign representants thereto.
 22. Observes works of member federations, ensures their work in coordination and inspects those.

 

SECTION 2           

 

CONFERATION MEMBERSHIP AND LEAVING MEMBERSHIP

ARTICLE 5

CONFEDERATION MEMBERS

Confederation members; real members more than half of such at member foundations established for service to the deaf alongside federations active for sake of the hearing impaired can become members of the Confederation.

ARTICLE 6

MEMBERSHIP TO CONFEDERATION

A federation which wishes to become member of the Confederation applies to the Managerial Board with a petition. Alongside said petition the federation gives the following documents:

 

 • Federation Main Charter
 • General Assembly resolution, managerial board decision concerning participation procedures by federation managerial board as per authorities granted by the General Assembly,
 • Resolution concerning authorization of a director or deputy thereof to represent the federation at the Confederation management,
 • Document displaying that access records fees were paid into Confederation account.

Except for founders, the status of the candidate who has completed the above documents, is examined by the deputy director  responsible for legal organization Tare held ready for presentation to the Managerial Board meeting.

After the examination of the application the situation is bound by a resolution at the Managerial Board meeting to be held within thirty days as of thirty days from application date on by latest. Membership is valid as of recognition by the Managerial Board.

Managerial Board resolution to those who are not accepted to membership  is returned to the applicant for membership alongside access registry fee within thirty (30) days as of date at which resolution was taken.

ARTICLE 7

MEMBERS’ RIGHTS AND OBLIGATIONS ALONGSIDE THEIR ATTESTATION PROCEDURES

A – Members’ rights:

•  Participating in Confederation organs through its delegates and taking up duties in these organs,

•  Taking advantage in works pursued by the Confederation,

•  Yielding information about Confederation works within framework stated in relevant articles of the charter, examining the documents at place, stating views and critics,

B – Member’s responsibilities:

 

 1. Conforming to Confederation Charter and resolutions to be taken by authorized organs,
 2. Performing financial obligations in conformity with procedures related thereto,
 3. Depending on the written will of the Confederation Managerial Board; reporting at least once a year about own works,
 4. For implementation of provisions of Article 5 of the Charter, forming required member rolls and keeping these ready for inspections to be made in a way to leave opportunity for such log registers to be examined,
 5. Transmitting General Assemblies place, date, hour and agenda, if any General Assemblies’ relevant documents to the Confederation directorship 15 days in advance.
 6. Within 30 days term pursuant the General Assembly sending General Assembly minutes, participation / attendance lists, General Assembly Conclusions Declaration (Annex-3 form) showing those elected to federation organs and senior council delegacies together with signatory samples of managers authorized to represent the federation.
 7. Reporting those leaving Confederation delegacy by notification to the Confederation center thirty (30) days prior to Confederation General Assembly.

ARTICLE 8

TERMINATION OF MEMBERSHIP

Confederation membership ends by any of the below means:

 

 1. Removal from membership: A member can always leave membership with an application by petition to the managerial board. Alongside petition, application holder’s General Assembly and execution related managerial board resolution must be mandatorily present.

REMOVAL FROM MEMBERSHIP:

 

 • A member determined by Managerial Board to have lost fulfillment of conditions written by Articles 5 and 6 of the Charter, is warned about rectifying the insufficiency and making required conformation by grant of a three (3) month term. A member who fails within given term to make corrections as foreseen nor compensates for insufficiency, is removed by a managerial Board resolution from membership.
 • Members which violate resolutions taken by authorized organs as per Charter’s Articles 3. and 4., are removed from membership by Managerial Board resolution.
 • In the event the member objects as of notification date deportation from membership resolution is suspended and said situation is bound by final resolution at Confederation General Assembly.
 • Self-termination of membership: membership of a member terminated with a managerial or judicial resolution is self-terminated and such situation is determined by a managerial Board resolution.
 • Duties of federations which have left or have been removed from membership such duties which they have assumed by becoming delegates, being elected to Confederation organs or becoming assigned to tenure end at date when their federations are removed or have left membership.

Legal persons the membership of whom has terminated are obligated to pay for all material liabilities and debts for period during which he was at membership.

 

       SECTION 3    

 

CONFEDERATION ORGANS

ARTICLE 9

GENERAL ASSEMBLY FORMATION

The General Assembly is Confederation’s most  authorized organ; the General Assembly is comprised of the below participants.

 

 • Confederation management and inspection board principal members,
 • Without right to vote are Confederation Honor Members, protocol guests, consultants and organ supervisors,
 • Each member each federation is represented by fifteen (15) delegates.

Members choose Confederation delegates at their General Assembly.  Otherwise their delegateship is cancelled.

Past delegates’ duties end with notification of new delegates by member federations.

By thirty (30) days before General Assembly date a new delegate must be announced instead of delegate which has left tenure by any ways.

ARTICLE 10

EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY FORMATION

 

 1. Extraordinary General Assembly Meeting is held in the event deemed necessary by Management or Inspectory Board.
 2. The General Assembly, as suitable for assembly upon call by one fifth (1/5) of delegates by written notifications, is formed by which last delegates which participated in the General Assembly are invited to such meeting.
 3. Authority to call to a meeting belongs to  the Confederation managerial board; in the event this duty is not fulfilled within fifteen (15) days,  the inspectory board may make an announcement for inviting to the meeting.

ARTICLE 11

CALL / NOTIFICATION METHOD FOR SUMMONING

 

 1. The list of delegates which earned right to participate in the General Assembly are sent by written notification to member federations at least fifteen (15) days prior before meeting date.
 2. General Assembly’s day, hour, place and agenda is announced to the delegates at least fifteen (15) days before the meeting date by a method present in law and regulations.
 3. With the same announcement are given the day, hour and place of the second quora free meeting in the event the initial meeting cannot be held due to lack of quorum.
 4. The term to be left between the first meeting day and second meeting cannot be less than seven (7) days and longer than sixty (60) days.
 5. It is mandatory that a meeting be announced, in the event it is withheld back for other than majority hold reasons, by stating the given situation with lag (setback) reasons such announcement made by methods practiced for first meeting. Starting from the setback date, such setback meeting is mandatorily to be held within at most six

(6) months. The General Assembly meeting cannot be setback for more than once.

 

 • The General Assembly is called to meeting by Confederation Management and Inspection Board. In the event the Management or Inspection Board does not call the General Assembly to the meeting provisions given by law and regulations are applied.

ARTICLE 12

MEETING METHOD AND TIME

 

 1. The General Assembly summons by two ways as ordinary and extraordinary.  The ordinary meeting is held once every three (3) years during month of April.
 2. Extraordinary meetings are summoned within one month by latest upon call of the Managerial Board and written request of the Managerial Board or Inspection Board or even written request of one fifth (1/5) of Confederation delegates.

ARTICLE 13

MEETING QUORUM

The General Assembly summons with the attendance of delegates with a right to participate at a more than one half of total their numbers’ rate presence.

In the event sufficient numbers aren’t ensured at the first meeting, majority isn’t sought at second meeting. However, number of delegates left over to second meeting cannot be less than twice times principal member numbers of Managerial and Inspection Councils.

ARTICLE 14

MEETING HOLD METHOD

 

 1. The General Assembly summons at day, hour and place given at the meeting call announcement.
 2. Delegates to participate in the General Assembly, Managerial and Inspection Board members and Managerial Board ascertained officials show identification documents given by official authorities, sign their signature in attendance sheets located opposed to their written names on same names list and access meeting venue.
 3. If meeting quorum is ensured the meeting is opened by Confederation Director or Managerial Board members he shall authorize.
 4. After inauguration a chairman, a deputy chairman and two clerks are elected to direct the meeting and a General Assembly Council is formed.
 5. The management of the meeting belongs to the Council Head or his aide. In case of an excuse management of the meeting is continued by a council member to be determined by the Council Head.
 6. Council clerks draw up meeting minutes; minutes are signed by all Council members jointly at the end of the meeting; when such meeting is given to the Confederation Director newly elected at the General Assembly or realizing the Extraordinary General Assembly with other documents to be added thereto.
 7. The Council Chairman is responsible for keeping these minutes and delivering those within seven (7) days by latest to the newly elected Confederation Managerial Board.
 8. All explication at the General Assembly are made by sign language; for those which hear there will be translators to translate from – to sign language.

ARTICLE 15

AGENDA, DECISION MAKING QUORUM AND ELECTIONS

 

 1. During the General Assembly meeting agenda articles specified in the call for summons announcement are discussed. However, in case a written request by at least one tenth (1/10) of delegates ready present at the meeting is given addition / annexes to agenda are mandatory.
 2. Each delegate has one right to vote and uses his vote himself.  The Council Management  decides about voting open or secret balloting for such voting being other than elections.
 3. Decisions are taken by plain majority. However, decisions concerned with charter amendments are taken at meeting where two thirds (2/3) of General Assembly member equity number are present with approval of participant delegates’ two thirds’ (2/3) approval.
 4. Council Committee; may realize elections himself, while elections may be made by Balloting Committee provided at least three (3) delegates initiated from amongst delegates which aren’t candidates by a General Assembly decision. In the event elections are held by Balloting Committee method, the Board elects a head from amongst itself.
 5. The election of Managerial and Inspection Board principal and auxiliary organs is made by secret balloting, open vote count methods.
 6. List or lists showing Confederation Director, Managerial Board and Inspection Board members are announced by reading those same to the General Assembly and submitted to the approval thereof. In the event there is more than one list differences are show with geometrical shapes or voting papers; which shape, or color is to represent which list is determined by candidates for directorships.
 7. Lists finalized thereby are printed at adequate amounts, indicated by Confederation seal and formed to a ballot paper. Does not make any indication with writing or symbols nor places any sketching thereupon; such altered vote ballot papers are considered invalid.
 8. Delegates, after showing their identity documents issued during elections by official authorities to the Council Committee or Ballot Council elected by the General Assembly, shall trust their cell phones, throws vote ballot to the ballot trunk, after using vote shall sign vote list and complete duty by taking their cell phones back.
 9. After completing of the elections, the conclusions of the counts are determined by minutes and announced by Council Chairman or Ballot Council Director.

ARTICLE 16

GENERAL ASSEMBLY’S DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the General Assembly are as follows.

 

 1. Acquitting Management and Inspection Boards’ reports upon discussion, accepting approximate budget as is or with changes.
 2. Choosing Confederation organs.
 3. Deciding to participate in or leave national and international entities, authorizing the Managerial Board to pursue transactions related therewith.
 4. Discussing Expertise Commission’s, Consultant’s reports, establishing when necessary research and examination commissions. When deemed necessary forming relevant commissions in several subjects, meeting over these commissions’ reports.
 5. Changing Confederation charter,
 6. Taking decisions which were suggested at General Assembly agenda, making declarations to the public general and approve conclusions declaration.
 7. Deciding about the purchase and sale of deemed realty in line with Confederation’s purposes or authorizing the Managerial Board thereabout.
 8. Deciding which of indebtment methods shall be used and authorizing the Management Board thereabout,
 9. Determining which directors and members  of Confederation management and inspection boards such directors and members of which whom aren’t public officials will be given fees; ascertaining fees and any payables, fares and compensations to be given as determined by the General Assembly for the employable personnel.
 10. Deciding about termination of the Confederation.
 11. Fulfilling other duties specified in the legislation.

ARTICLE 17

CONFEDERATION CHAIRMAN ELECTION

 

 • Candidate Chairmen must apply to the Confederation Secretariat one month before the  Confederation’s General Assembly meeting with a candidate application letter.
 • In the event General Assembly members request, chairmanship elections are held separate from Managerial Board’s elections. In such circumstances, candidates which have lost elections have a right to be re-enlisted for the Managerial Board membership and participate in such elections.

ARTICLE 18

CONFEDERATION CHAIRMAN’S DUTY AND RESPONSIBILITIES

Confederation Chairman’s duties and authorities are as follows;

•  Representing Confederation’s legal personality

•  Chairs all Confederation organs apart from Inspection Board, commissions and boards and calls them to meetings.

•  At necessary circumstances, attends member federation managerial board and General Assembly meetings.

•  Makes declarations in the name of the Confederation to the press and public opinion.

•  Signs with the secretary general in managerial matters and financial secretary in financial matters.

•  Chairs commissions and boards formed for the purpose of inspecting / controlling federations upon resolution of the Managerial Board or Executive Board.

•  Assigns one of the Deputy Chairmen presents in the Executive Boards in his place his deputy. Deputy Chairman assigned as his deputy; gives written notification to the Director about his temporary leave of office or has a documented excuse to perform his duty or that in case of his death may assume duties of the Chairman.

•  Carries ready advance cash in amounts to be determined by the Managerial Board and makes expenses therefrom.”

ARTICLE 19

MANAGERIAL BOARD FORMATION

Managerial Board;

 

 1. Managerial Board principal members: The Confederation Chairman elected by the General Assembly is comprised of nineteen (19) people being Confederation Chairman, three (3) Chairman Consultants, eleven (11) Deputy Chairman, a Secretary General, Deputy Secretary General, Financial Secretary and a Coordinator.
 2. For such Managerial Board principal memberships taken to duty in the General Assembly with elections, nine (9) alternate / back up members are elected.
 3. The Managerial Board is called by the Confederation Chairman within fifteen (15) days by latest to a meeting.
 4. During its first meeting the Managerial Board forms the Executive Board and the Managerial Board determines the meeting calendar.

ARTICLE 20

MANAGERIAL BOARD’S MEETING TIME AND DECISION MAKING QUORUM

 

 1. Without need for a different call the Managerial Board holds ordinary meetings in the Confederation center once every two (2) months at certain days and hours as long as there are no resolutions to the contrary.
 2. Place and time of ordinary meetings is sent out to reach members at least seven (7) days prior to the meeting day.
 3. If there are articles in addition to the meeting agenda by the Secretary General, these are asked about to the member federations and the managerial board; meeting agenda with additional agenda articles are announced to the Managerial Board two (2) days before the meeting; before the start of the meeting articles to enter or leave the agenda by the as added or removed to such agenda by the Chairman are discussed, while agenda with its most final content is used for inauguration of the meeting.
 4. The meeting is made according to the agenda prepared, out of agenda talks and discussions aren’t allowed.
 5. Call for an extraordinary meeting is made by the Chairman upon request of the Inspection Board Chairman or at least three (3) Managerial Boar members’ written request. If despite requests the chairman does not call for summons within given term, the Secretary General is obligated to make calls. Extraordinary meetings are subject to ordinary meeting formality. Ordinary and extraordinary managerial board meetings can also be held at electronic environments by using recorded e-mail addresses and electronic signature.
 6. The Managerial Board is summoned with a plain majority and resolutions are passed by the plain majority of those present at the Managerial Board meeting.

However;

•  Resolutions placing member federations under financial liability are taken by plain majority of Managerial Board member full numbers, while resolutions concerning economic operations establishment and /or current operations regulatory amendment, export of a member from membership are taken by three thirds (3/4) of managerial board’s member total numbers. Rates are complemented to complete numbers.

Resolution taken is notified to member federations within fifteen (15) days term as of resolution date.

ARTICLE 21

MANAGERIAL BOARD’S DUTY AND RESPONSIBILITIES

The Managerial Board is the Confederation’s executive and representative organ. It fulfills such duty in conformity with the law and the Confederation charter.

Confederation’s exclusive representation and binding duty can be given by the managerial board to one of its members or a third person.

The duty and authorities of the Managerial Board are as follows;

•  For pursuit of Confederation works in line with the charter, General Assembly resolutions and legislative provisions

    Passing necessary resolutions and giving orders to the executive board and relevant units for the implementation as well as the control thereof,

•  Discussing Federations membership applications and passing resolutions thereabout,

•  Taking decisions concerning removal from membership when conditions are formed according to the charter,

•  Taking, selling or renting property conformant to purpose; accepting any kinds of allocation and grants or giving out grants,

    Being indebted within framework of authorities given by the General Assembly,

•  On subjects deemed necessary, establishing several organs such as commissions, consultancy boards, assigning officials or consultants therefore, preparing regulations for the working style and rules of these organs,

•  Preparing the General Assembly agenda and calling upon a meeting,

•  Determining Managerial Board’s ordinary meeting intervals,

•  Preparing Confederation’s annual working program, their working reports, budget and balance statement alongside income and expenditures calculations; submitting those to the General Assembly.

•  keeping books deemed mandatory and supplementary books deemed necessary,

•  becoming members of the international entities deemed appropriate, leaving membership, cooperating in line with Confederation purposes with several national and international corporates and entities; representing the Confederation in these organizations or determining the Managerial Board member to represent,

•  Deciding about all kinds of expenses related to Confederation works,

•  Determining the quality and number of personnel required for works, practicing fee increases in line with the resolution passed at the General Assembly. When due to extraordinary developments in the economy General Assembly resolutions render fee increases insufficient; transfer between budget items are made thereby overcoming the arising problems,

•  Making the financial and managerial control of the federations, warning the federations for the rectification of insufficiencies in circumstances where necessary,

•  Fulfilling other duties necessitated by the charter.

ARTICLE 22          

COMPLEMENT OF MANAGERIAL BOARD

 

 • In the event there are vacancies at Managerial Board memberships reserve members are called to duty. Those Managerial Board members who fail to participate two (2) consecutive ordinary meetings without being granted written permission nor express an excuse for absence at such meetings  or even fail to attend one third (1/3) of meetings held within a year or otherwise whose membership relation with the federation he represents has ended is considered to have resigned from Managerial Board membership.
 • In the event the number of principal members of the Managerial Board fall below half of numbers the General Assembly is called upon an extraordinary meeting within one (1) month by present Managerial Board members or the Inspection Board. In the event the call is not made, upon application of one of the delegates districts instance court magistrate shall assign three people committee which shall within a month call the General Assembly to meeting.

ARTICLE 23

EXECUTIVE BOARD

 

 • Confederation Executive Board is comprised of one Confederation Chairman, Confederation Deputy Chairman, Secretary General and Financial Secretary and is summoned with at least three (3) people
 • The Managerial Board may form by own needs, other consultancies and secretariats. However, these aren’t included to the managerial Board.
 • The Managerial Board; through its director, is considered to be at constant meeting hold by virtual and  in written form at a digital environment. The Managerial Board implements its resolutions and undertakes daily works which aren’t in conflict with these resolutions.

ARTICLE 24

CHAIRMAN CONSULTANTS’ DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 

 • Consultants are people authorized to make contributions to Chairman’s works for the Confederation. The Chairman can at most have three people elected by vote at the General Assembly and assign them to duty as Consultants to the Chairman.
 • The Chairman, in order to have works undertaken at any subject he needs, can assign adequate numbers of expert people as consultant. He undertakes works according to the agenda he shall determine and forms grounds for resolutions to be taken by authorized organs,
 • Consultants, in order to work for being benefitted from their knowledge and experiences, can make contributions to Confederation works as part of managerial board, attend meetings, ensure that general director participates actively in events and is endowed therefore.

ARTICLE 25

HONORARY MEMBERSHIP

 

 • People who have supreme services and good to the deaf community and Confederation purposes are given title of honorary director or honorary membership by Confederation managerial board resolution.

ARTICLE 26

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE DEPUTY HEAD FOR YOUTH AND SPORTS

 

 • Hosting across the country several age grouped young deafs at youth camps to ensure that they know each other and mingle with deaf society,
 • Organize competition for deaf children to develop their common culture, basic sign language, drawing and sculpture skills  at camps; guiding path to their educational preferences,
 • Organization of basic sports matches at youth camps in order for young and physically abled deafs to recognize sports, helping to determine sports branches according to their success and capabilities,
 • Participating in international camps, organizing camps in our country where international participants shall participate.
 • Being at lead for the establishment of organs for youth and sports activities in federations and foundations,
 • Ensures all procedures required for participation and representation of Turkish deafs in national and international youth organizations,

ARTICLE 27

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF DEPUTY HEAD FOR TİD (TURKISH SIGN LANGUAGE) and TRANSLATION MATTERS

The use of Turkish sign language, the past of which goes centuries before in history, without distortion of its authentic structure and grammar is a primary target. In line therewith;

 

 • Participates in all kinds of activities related with Turkish sign language; establishes a team to only develop changes in language and work in conformity with Turkish language,
 • Due to debility in the education for the deaf, works for the determination and recording of signs forgotten during passed time,
 • Makes initiatives for the widespread of sign language at education; prepares appropriate materials for trainers to learn correct signs,
 • By cooperating with linguists, establishes expertise teams for the preparation of TİD grammar guide; participates in established commissions, makes suggestions for the making of  legal regulations,
 • Forms teams for the use of Medical, Legal, Commercial, Technical, Physical, Chemical and similar private matters for their signs to be revived and used,
 • For translators to use correct signs at correct instances and to prevent change of subject with their own views, makes suggestions and gives advices to translation corporates and entities,
 • Prepares regulations in conformity with deaf society’s needs, for translation ethics and rules, works for legislations’ legalization,
 • Makes legal endeavors for Turkish sign language to become deafs’ legal main language, whereby efforts to ensure rights given in foreign countries in our country as well.

ARTICLE 28

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF DEPUTY HEAD FOR ARTS AND CULTURE

 

 • Organizes deafs’ theatre, pantomime, mime, folklore activities, works at federations for wide spreading of these activities and for representation of member foundations alongside with wide spreading these activities which are most significant tools for the deafs’ coming out at society,
 • Tries to form organizations with only arts and culture purposes,
 • For sake of participation in national and international festivals organizes regional and general competitions, ensures degree fields prizing and more wide spread competitions and organizations.

ARTICLE 29

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF DEPUTY HEAD FOR EDUCATION

Determines insufficiencies in education, makes suggestions to the managerial board concerning precaution to be taken and policies to be implemented.

 

 • For the deaf to reach their higher education, he tries to ensure required policies,
 • Alongside mental support that the deaf receive their post graduate, masters, doctorate and higher educations; provides scholarships and material support for graduates’ take up of duties in education where he tries to get scholarships from foundations and public entities.
 • Makes legal initiatives for the determination of deafs’ talents with their own languages at exams.
 • Makes endeavors concerning employment meaning that deafs’ vocational education is made by methods which they can understand and by which they can be education.

ARTICLE 30

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF DEPUTY HEAD FOR ORGANISATION

•  Ensures cooperation between the Confederation and federations, reports the Managerial Board about its activities,

•  Guides Federations and Foundations about women’s rights, youth, sports and failures about formation of arts organizations alongside their making of legal regulations,

•  Tries to establish a deaf’s association, a youth organization, arts association, sports club in every province of our country or at least one association which realizes activities with the purpose of helping the deaf,

•  Undertakes works to develop the organization of the Confederation and member federations’ organization; coordinates federations and federation member associations’ projects alongside activities which would assist their development.

•  Watches member federations General Assemblies, collects Council minutes and records which must collect by provisions of the charter,

•  Examines membership applications, whether membership fall criteria have realized or not and also examines requests to leave membership and submits results of such examination to the Managerial Board,

•  Collects information related with Federations’ supreme organizations, ministries, legal regulations, conclusion of applications and ensures flow of information between Confederation and Federations.

•  Tracks and executes relations between member federations and delegates,

•  Keeps member record books,

•  Prepares several organizations for the public in the name of the Confederation,

•  Places his signature together with the Chairman to correspondences concerning his field.

ARTICLE 31

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF DEPUTY HEAD FOR INTERNATIONAL RELATIONS

•  Observes developments concerning deaf people’s rights and freedoms in the international field, informs the Managerial Board about documents and works deemed necessary.

•  Establishes and develops relations with corporates and entities for the deaf and international organizations in other fields.

•  Collects information about international corporates, entities and platforms to which becoming a member are considered, provides reports to the managerial Board.

•  Watching works of membered corporates, entities and platforms; undertakes works for the adaptation of new developments, rights and freedoms to national legislation and their implementation.

•  Monitors meetings at international levels, participates in such meetings or offers advices to the Managerial Board for person (people) to participate in these buildings, takes part in the preparations for international meetings.

•  Fulfills other duties to be assigned by the Managerial Board.

ARTICLE 32

DUTIES AND RESPONSIBILITIES PF DEPUTY HEAD FOR LEGAL AFFAIRS, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL AFFAIRS

•  Scans national and international legislation concerning the deaf, determines unimplemented or insufficiently implemented subjects,

•  Forms suggestions concerning legislation for the deaf, determines methods to be tracked,

•  Submits opinions to the Managerial Board for applying to justice in matters concerning legislation delimiting deafs’ rights,

•  Follows litigation initiated against the Confederation or law cases to be initiated by the Confederation and gives report to the Managerial Board,

•  Places his signature on correspondences concerning his field together with the Chairman.

ARTICLE 33

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF DEPUTY HEAD FOR MEDIA, PRESS-BROADCAST AND PUBLIC RELATIONS

•  For sake of Confederation works to be announced to the public opinion, makes continuous presentations and declarations at written / visual press and Web sites, sharage platforms and similar digital platforms; forms relations thereabout.

•  In order to promote Confederation’s purposes, works and campaigns, pursues with cooperation by relevant deputy chairmen’s conference, panels, press meetings, radio television programs, scriptures, bulletins, brochures, books and similar activities and publishes periodical presses.

•  With the order by Confederation Chairman or upon request by relevant deputy chairmen researches cooperation with several corporates for Confederation activities and establishes relations.

•  Coordinates matters concerning preparation of promotion material about the deaf, the publication thereof in web sites and other press organs; forms materials about deaf related rights conferences, panels, symposiums and similar methods, alongside programs to be made by digital, virtual and written press thereby forming materials.

•  Signs correspondences related to its field together with the Chairman.

ARTICLE 34

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF DEPUTY HEAD FOR TECHNOLOGY AND REACHABILITY

•  By taking advantage of Confederation’s high technology, making required works for the increase of deaf people’s life standards.

•  By making researches in the national and international field, undertaking further works for ensurement at high standards all access responses to any kind of demands requested for the deafs’ information and life.

•  Bringing technologies and technological products produced abroad and to Turkey, offering these to deaf people, producing the required technologies and technological products at Turkey; producing common research and Development works and distributing those.

ARTICLE 35

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE DEPUTY HEAD FOR RELATIONS WITH THE FEDERATION

 

 • Collecting joint problems of the deaf at the member federations and member associations, delivering subjects Federations can’t solve to Confederation managerial board,
 • Determining the deaf and translators making research and study related to local sign language, giving information to the Confederation management for developing their studies and ensuring support thereabout,
 • For keen deaf and normal individuals to participate in advanced level TİD and international sign language courses, records names, address and similar information after collection thereof.
 • Making suggestions for courses, panels, workshops, symposiums and similar activities which can be made in cities where foundations are located in order to overcome insufficiencies concerning education; establishing communication with the Confederation through their federations.
 • Informing associations for federations or associations to be recognized by society and also for organization of festivals, theatre, pantomime and folklore displays in their own provinces
 • Raising awareness at associations in youth, sports and culture activities; making promotion meetings for the participation of youth to activities, ensuring that parents are visited and they are awarenessed.
 • Promoting hearing devices, sound warning systems, auxiliary devices for the deaf, sound and speech simulator and similar systems through federations to member associations and ensuring the spread of their usage and ensuring Confederation support in order to develop works of the deaf between its members concerning usage by them of such produced goods,
 • Distributing Confederation made activities to federations and member associations to the strata, ensuring social participation and information gathering,
 • Coordinating between deputy chairmen concerning the control and completion of projects member federations and member associations target to prepare; helping them thereabout,
 • Giving advices concerning implementation of member federations’ and associations’ charters purposes and activities in a way to be of advantage to the deaf society,
 • Ensuring the Confederation’s, Federation’s and relevant organizations’ activities share with society through other associations.

ARTICLE 36

RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES OF DEPUTY CHAIRMAN FOR RESEARCH DEVELOPMENT, ACCESSIBILITY AND PROJECTS

 

 • Organizes and coordinates Research and Development Works the confederation and/ or dependent federation needs.
 • Plans and coordinates with Deputy Chairman for Organization and federations the realization of general education in matters such as human rights, democracy, organization, rights of the handicapped and associations’ legislation for federations and associations bound by the Confederation.
 • Pursues works in cooperation with relevant federations for the development of an education understanding and policies peculiar to all handicapped groups.
 • Places his signature on correspondences related to his field together with the Chairman.
 • Taking into consideration needs of handicap groups in every field, he tries to form access policies and assigns duties to Accessibility Tracking and Inspection Commission.
 • Coordinates Confederation projects, inspects project partnerships from federations and associations alongside projects’ conformity with their vision and missions; submits project participation resolution to the managerial board in the name of the confederation; implements projects with team to be assigned after their approval; provides support in projects in the name of the confederation.

ARTICLE 37          

GENERAL SECRETARIAT, ITS DUTIES AND AUTHORITIES

He is elected at the General Assembly. It is predicative that the General Secretary is; experienced as a senior administrator, be known positively by the sector, be a lobbier, know at least one foreign language, be determined from amongst people who are liable to team work and have developed communication skills.

Secretary General’s Duties and Authorities:

The Secretary General implements strategies, resolutions, Association Policies determined by the Managerial Board. He represents the Association in the name of the Managerial Board. Has close communication with Ministries related to the sector.

Ensures that the Coordination Board and other Association Expertise Committees function their duties with highest efficiency.

He is responsible for the preparation of Annual Work Plan (Draft), Association Budget (Draft), Annual Association Work Report (Draft), Managerial Board agenda draft and information files. The management and determination of association cadre is also among his obligations.

Secretary general duties is defined in our Charter as follows.

 

 1. Pursues the Association’s daily works,
 2. Gives reports to the Managerial Board about activities of the Association,
 3. Tracks and completes resolutions taken by the Managerial Board,
 4. Pursues written correspondence and call procedures,
 5. Fulfills duties assigned by the General Assembly and the Managerial Board,
 6. Follows up, personally or with a team he shall establish, before related official and private person (people), entities and organizations the problems of the Association or members,
 7. Administers the Association personnel and organization within directives of the Managerial Board,
 8. Performs other duties given by the Managerial Board or the Chairman.
 9. Prepares Secretary General association professional  working cadre each year alongside the budget with justification and submits to the approval of the Managerial Board.
 10. The Secretary General is obliged to pursue activities in the “Strategy and Action Plan” with professional cadre alongside Managerial Board’s contribution and participation.

Within this scope;

 

 • The Association has an address being the voice of the sector and which all interested can apply to,
  • Following legal, economic regulations brought by national or European Union, both affecting the sector; determines sector opinion and standing, making required lobby activities in this respect,
  • Making endeavors to ensure a work environment allowing sector actors to perform their work more easily and efficiently,
  • The analysis of sector data by collection thereof, the reporting of such data and the association’s yield of data bank characteristic, mentioned matters are seen as its major activity fields.

ARTICLE 38

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE DEPUTY SECRETARY GENERAL

The Deputy Secretary General is elected at the General Assembly; the Managerial Board assigns Deputy Secretary General from amongst candidates suggested by the Secretary General. Candidates for Deputy general Secretariat must be determined principally from amongst those qualified people who have executive experience, be known positively by the sector, be a lobbier; know at least one foreign language, liable to team work and who have developed communication skills.

Duties of the Deputy Secretary General:

Deputy Secretary General applies Managerial Board resolutions and orders of the Secretary General, plans his works in conformity with Association Strategic and Action Plan and pursues those within framework of annual work plan. Holds communication with Ministries related to the sector; Turkish Armed Forces and other relevant organizations and association members. Ensures that Association Expertise Committees fulfills duty with highest efficiency. Ensures that Association office activities are undertaken in an efficient way. In this context; their duties are determined as follows.

 

 1. Ensures that Association’s daily works are pursued efficiently, and any kind of office activity is executed regularly.
 2. Examines membership applications and submits inspection reports to the Secretary General for required action related thereto,
 3. Concludes subjects among Managerial Board passed resolutions within the framework of his responsibilities.
 4. Focuses on reaching Association strategic purposes and aims and within this framework ensures that expertise committees work regularly and efficiently within framework of association action plan and committee annual work plans by coordination thereof.
 5. Undertakes works to develop communication and cooperation between members and association as well as other members.
 6. Determining / having determined precautions facilitating members’ undertake of works, he makes lobby activities for the realization of these suggestions,
 7. Prepares Association Annual Work Report and Sector Performance Report in coordination with members and the relevant people.
 8. Administers Association personnel and organization within directives of the Secretary General.
 9. In the absence of the Secretary General performs latter’s duties by proxy.

ARTICLE 39

ASSIGNMENT OF OFFICE PERSONNEL, THEIR DUTIES AND AUTHORITIES

In General Secretariat cadres; office personnel in suitable quality are employed as assigned by the Secretary General in numbers defined in annual budgets approved by the Managerial Board. The duties of office personnel are defined below.

 

 1. The preparation of Association correspondences, the distribution, archiving and follow up thereof
 2. Keeping personnel classified staff dossiers and the tracking thereof,
 3. The delivery of personnel employment declarations to relevant authorities on time;  the calculation of Social Security Institute premia and the timely payment thereof; archiving thereof,
 4. The preparation of Provincial Associations Directorate papers within framework of Associations Law and Regulations and the delivery thereof to the relevant persons; the archiving of such papers,
 5. The regular keeping of membership files, collection of contributions and other association incomes, preparation of banking cash transactions and follow up thereon,
 6. Preparation of activity place for Association organized activities (out of Association management meetings, inter member Cooperation Days, Seminars / Conferences / Workshops and the like), preparation of documentations in conformity with the given agenda and presentations,
 7. The preparation of Managerial Board resolutions, Meeting Minutes and similar documentation; takin signatures regards attendance / resolutions / minutes, the publication and archiving thereof,
 8. Coordination of Senior Management appointment and visits,
 9. Ensuring communication with Financial Consultancy Office, Legal Consultancy Bureau and realization of required common works in line with orders of the General Secretary or his Deputy.

ARTICLE 40

FINANCIAL SECRETARY’S DUTIES AND RESPONSIBILITIES

•  Collects Confederation incomes,

•  Makes necessary expenses,

•  Works for the increase and development of income resources,

•  Keeps documents about income and expenditures according to relevant procedure,

•  Signs financial correspondence together with the Chairman.

•  prepares in the name of the Managerial Board financial report, concrete calculation balances and approximate budget to be submitted to the General Assembly.

•  Keeps required books for the foundation.

•  provides receipt documents / certificates and keeps records concerning expenses.

•  Submits information concerning income and expenditures at each managerial board meeting.

•  Determining the officials to make collections in the name of the Confederation and submitting those to the managerial board and controls its collection.

•  When deemed necessary by Confederation Management or managerial board undertakes financial inspection of member federations.

•  Ensures that payments are made within term and provides the report about payments not made within term to the managerial board.

ARTICLE 41

COORDINATOR’S DUTIS AND RESPONSIBILITIES

 

 • Performing all coordination duties given by the Chairman; ensuring the coordination of the management board, representatives and chairman; ensuring coordination of Confederation establishing federations and sub entities with the chairman;
 • Collects information and practices concerning deafs’ reach of information and technology from suggesting federations, relevant Confederation managers related to the matter and relevant entities, whereby he submits the reports thereof to the managerial board, distributes those to society, member federations and associations according to an action plan to be determined, ensuring that deaf society reaches information by publication in our web site and facebook, twitter and digital media
 • Fulfills duty to inform in order for deaf society to learn camps, activities, seminars and similar activities to be organized for the aged, women, children.

ARTICLE 42

FORMATION OF THE INSPECTORY BOARD

 

 • The Inspectory Board is elected as three (3) principal and three (3) alternate members from amongst delegates having right to participate in the General Assembly.
 • Makes within thirty (30) days as of the General Assembly, its first meeting with a call by  the oldest member about time and place of the meeting and elects from amongst themselves one (1) chairman, one (1) deputy chairman and one (1) clerk
 • Decision taken by such Board are recorded to resolution book.
 • Costs made by the Inspectory Board due to their duties are covered by the Confederation.

ARTICLE 43

INSPECTORY BOARD’S DUTIES AND AUTHORITIES

•  Audits Confederation works conformity with Charter, General Assembly resolutions, regulation published by the Managerial Board and relevant legislation; also inspects administrative and financial books and Confederation accounts at least once a year,

•  Provides the General Assembly with a report about the examination results concerning income and expenditure account alongside three year managemental and financial audit results,

•   Notifies the Managerial Board about the insufficiencies it has seen during inspection alongside disputes / unconformities with the charter and the legislation with a report.

•  When deems necessary calls the General Assembly to an extraordinary meeting.

•  When the managerial board deems necessary or member federations request three (3) members of the Managerial Board inspect the member federations,

•  When deemed necessary; Chairman of the Inspection Board or Inspection Board head assigned member can attend managerial board meetings without a right to voting rights.

 

 • The Inspection Board, upon call of the Chairman or when deemed necessary by the managerial board or when requested by 1/5’ of the delegates, summons and performs inspections.

ARTICLE 44          

CONFEDERATION’S INNER AND OUTER CONTROL

 

 • While at the Confederation, the General Assembly, managerial board or inspection board may assume inner inspection, inspection may also be left to be made by independent inspectors and independent inspection corporations. The fact that inspection may be made by General Assembly, managerial board or independent inspection entities does not relieve the liability of the inspection board.
 • Confederation inspection is realized by the Inspection Board at least once a year. General Assembly or Managerial Board can make inspections when deemed necessary or make inspections for independent inspection corporates.

 

SECTION 4

 

FINANCIAL PROVISIONS

ARTICLE 45

 

METHOD FOR INCOMES AND EXPENDITURES

•  The Confederation, taking the legislation and daily conditions into consideration according to one of the operative or balance principles, keeps accounting books it shall prefers by a Managerial Board decision,

•  Commercial operations’ books are determined according to tax procedures law,

•  Document of receipt is used in the collection of Confederation incomes,

•  Certificates of receipt are pressed by Managerial Board taking the legislation into consideration.

•  People to make collections by using certificates of receipt in the name of the Confederation are determined by the managerial board decision.

•  Receipts drawn up by banks concerning procedures undertaken related to the Confederation are valid as certificates of receipt.

•  Cash withdrawal procedures at banks are made by double signature under Confederation seal. Depending on the event an authority is transferred to a person or a person is authorized solely in internet banking as well as for electronic signing, first sentence is not applied for authority transfers made.

•  All expenses are made by people and organs authorized or a Managerial Board.

•  Accounting records and other documents are kept by terms determined in the legislation.

•  Fee free property and services deliveries to be made by people, corporates and entities are made with “Relief Aid Delivery Document”. Cost free good and service deliveries to be accepted from people, corporates or entities however are accepted by “Relief Aid Receipt Document”.

•  Arriving transfers and lots are taken by an official to be assigned by the Managerial Board.

       The Confederation is obliged to give a copy of a declaration showing their activities, income and expenses to the local authority it is dependent to every year until the end of April. Such declaration by the Confederation would include Federation activities as well therefore member federations are obliged to give one copy of the declarations they shall give to their attached local authority to the Confederation by end of month of March by latest.

       It is mandatory that realty acquired by grants, death dependent savings, purchase and similar means are declared to Local Authority within one (1) month as of attestation to land registered by the Confederation. Procedures are taken according to the response taken.

ARTICLE 46          

REVENUES

 

 • Access Record Fee; Candidate federation which has made membership application, pays access record fees to Confederation accounts together with relevant documents.
 • Access contribution and annual contribution is determined after three yearly Ordinary General Assembly to be valid for a three year period.
 • Managerial pay; Each member pays annual membership pay every year within month of March. In the event payment of the debt is left to the following year payment is made over new tariff arising from changes in the minimum wage.
 • Incomes yielded from services and endeavors.
 • Revenue yielded from festivals, theatre, voyages, conferences and similar activity organizations,
 • Project revenues ensured from national and international organizations concerning projects realized,
 • Media and printed material revenues,
 • Grants and contributions to be ensured from corporates and entities.
 • Revenues to be yielded from realties.
 • Revenues yielded from real estates.
 • Grants and aides to be collected as per law and legislative provisions concerning aid collection.
 • Additional payables to be redeemed from members for Confederation foreseen activities and investments.
 • Several compensation and fines.
 • Economic operational incomes.
 • Indebting and other expenditures.

ARTICLE 47

EXPENSES

•  General expenses.

•  Expenses made for the realization of purpose shown in the Charter.

•  Investment expenses.

•  Unforeseen expenses

ARTICLE 48

KEEPABLE BOOKS

•  Member record books: Confederation member federations’ common and other information are recorded to this book with Managerial Board resolution date they were accepted to membership and numbers respectively.

•  Resolution Book: Managerial Board resolutions are written to this book with date and number rows and signed by the Managerial Board members. By yielding required access devices and licenses from electronic signature devices managerial board decisions can be taken interactively in internet environments and signed with electronic signature.

•  managerial Board Resolution Book: managerial Board’s resolutions are written to this book with date and number row and signed by managerial Board members.

•  Inspectory Board Resolution Book: Inspectory Board’s resolutions, is written in this book with date and number and signed by Inspection Board members.

•  Incoming and Outgoing Official Document Record Books: incoming and outgoing official documents are recorded to these books with date and number lines. The original of the incoming official documents and copy of the outgoing official document are kept in its file.

•  Operative books: Int his book shown are  records of all money taken in the name of the Confederation alongside taken and expended money, where they are given to are shown in this book. All documents about incomes and expenditures are kept in their special files.

•  Int he event activities are undertaken according to balance statement; instead of operative books, books which will be kept are registry, ledger and inventory books.

 

     SECTION 5      

 

END OF CONFEDERATION’S LEGAL PERSONALITY

ARTICLE 49

CONDITIONS AND METHODS FOR TERMINATING LEGAL PERSONALITY

Confederation legal personality ends with one of the following circumstances:

•  Termination upon General Assembly Resolution: Confederation General Assembly can always decide to end the Confederation legal personality.

•  Termination  Method and Conditions; For the General Assembly to decide about terminating the Confederation’s legal  personality approval by two thirds (2/3) of the delegates participating presently in the meeting held by at least two thirds (2/3) of the General Assembly full member numbers is mandatory. If required majority cannot be ensured at the first meeting, member number at the second meeting cannot be less than twice of member full numbers of the managerial and inspector boards while resolution again is taken by 2/3 of participants.

•  Notification of Termination to the Administration: In the event Confederation’s legal personality ends, present state is notified to the greatest civilian authority at the headquarter district by the Managerial Board within five (5) days.

•  Settlement; In the event termination is realized as self-dissolution (wind up) Confederation’s all kinds of property, money and collectibles, is distributed among member federations according to their contributive shares for the last / most recent five (5) years to the Confederation. At the General Assembly meeting where termination resolution is passed by a three (3) people Settlement Board. The Settlement Board examines the Confederation’s all properties and accounts, pays its debts. Increased property hold is distributed according to principles of first article / paragraph.

 

SECTION 6

 

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 50

ESTABLISHERS OF THE CONFEDERATION

 

 1. Turkey Deaf Sports Clubs Federation, TSSKF
 2. Federation of the Hearing Impaired, İEF
 3. Ankara Deafs Federation, ASF

ARTICLE 51

DISPUTABLE CIRCUMSTANCES

At circumstances where there are no provisions in the Confederation Charter, Foundations Law and regulations passed according to these laws,

While at circumstances where there are no provisions in the Foundations Law and nor in relevant regulations Turkish Civil Code shall be implemented.

The authorized authority where disputes arising out of Confederation Charter and dependent enacted regulations are solved is provincial courts and executive offices of the Confederation center.

CONFEDERATION MANAGERIAL BOARD MEMBERS